КАК СЕ ОБРАЗУВА ЦЕНАТА

Цената, която заплащат потребителите за пренос на природен газ по мрежа в конкретен  регион или град се образува от газоразпределителното дружество (ГРД), което е лицензирано да предоставя тези услуги на крайни клиенти в съответния регион или град.

Тази цена се определя в съответствие със задължителните правила, залегнали в Закона за енергетиката, Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията към нея. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) одобрява и контролира прилагането на утвърдените цени за пренос и снабдяване от съответното лицензирано дружество.

Крайната потребителска цена на природния газ се формира от три компонента:

  • Цена за доставка на природния газ, т.е. цената, по която доставчика продава природния газ на газоразпределителните дружества. Тази цена се получава като към цената на газа като ресурс се добави цената за транспорт на природния газ по преносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД;
  • Цена за пренос (разпределение) на природен газ по газоразпределителната мрежа на газоразпределителните дружества. Тази цена покрива разходите за транспорт на природния газ по изградената газоразпределителна мрежа от лицензираното дружество в съответния регион или град;
  • Цена за снабдяване с природен газ. Тази цена покрива разходите на лицензираното дружество за инкасиране и фактуриране на природния газ.

Природният газ е един от най-широко разпространите енергоизточници в Европа. Синьото гориво предоставя ефективна енергийна алтернатива за над 120 милиона домакинства в Европа. Със своя екологичен ефект и ниска инвестиционна стойност спрямо възобновяемите енергоизточници природния газ запазва позицията си на едно от приоритетните горива в Европа.

На графиката по-долу може да сравните колко лева на кВтч. заплаща едно българско домакинство, за доставка на природен газ, спрямо другите държави в Европа:

Източник: EUROSTAT

През последните 10 години цената на природния газ е от 30% до 40% по-ниска в сравнение с еквивалентната цена на електроенергията в България.

На графиката по-долу може да сравните актуалните цени на енергоносителите за краен потребител:

В цените е включено ДДС (20%).

Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 юли 2016 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 30.06.2016 г.)
Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа.

Цените на природния газ са ефективни от 01 януари 2017 г.