ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Последна промяна на: 11.01.2017 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание

№ : 755742
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
31.10.2016 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         21.11.2016 г.  17:00 часа
„Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен тип с вграден температурен компенсатор за измерване на природен газ за битови нужди“.
Обявление за поръчка                                                                                                                                                               Качен на:31.10.2016

Решение за откриване на процедура                                                                                                                                        Качен на:31.10.2016

Документация за участие                                                                                                                                                           Качен на:31.10.2016

Забележка:                                                                                                                                                                                 Качен на:07.11.2016

„На 25-ти ред от страница трета от документацията, е допусната техническа грешка. Думата „не” да не се чете“. Изречението да се чете: „Възложителят изисква представяне на документи по 10.2 от настоящите указания в документите за участие в процедурата“.

Решение за класиране на участниците                                                                                                                                     Качен на:22.11.2016

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти                                   Качен на:22.11.2016

Обявление за възложена поръчка                                                                                                                                             Качен на:11.01.2017

Договор за доставка на разходомери                                                                                                                                        Качен на:11.01.2017

Техническо предложение                                                                                                                                                           Качен на:11.01.2017

Ценово предложение                                                                                                                                                                  Качен на:11.01.2017