Проект DESIREE GAS!

logo-me

logo-ebrd

Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране ще получи подкрепата Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

Тази помощ за жилищния сектор ще бъде предоставена чрез изпълнението на газовия проект Desiree, който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС, съгласно които страните-членки трябва да разработят механизъм за финансиране на енергийната ефективност.

Бенефициентите по схемата за безвъзмездна помощ са физически лица  – собственици на жилища на територията на България, където има изградена газоразпределителна инфраструктура и разпределението на природен газ се обслужва от лицензирано газоразпределително дружество.

Критериите за допустимост на бенефициентите за получаване на безвъзмездна помощ са следните:

Критерий Описание
КД-1 Правен статут Бенефициентът трябва да бъде физическо лице
КД-2 Собственост Бенефициентът трябва да е собственик на имот, който е с жилищно предназначение и се ползва за живеене
КД-3 Ползване ВГИ трябва да се монтира след като имотът вече се обитава. ВГИ не може да се монтира в имоти, които са в процес на изграждане.
КД-4 Данъчни задължения Бенефициентът трябва да докаже, че към датата на подаване на заявлението всички дължими данъци и такси върху недвижимия имот, където ще се монтира ВГИ, са платени.
КД-5 Липса на двойно финансиране Конкретните инвестиции не са покрити изцяло или частично от друга схема за безвъзмездна помощ или чрез други донорски програми
КД-6 Смяна на източника на енергия Допустимите бенефициенти трябва да заместват енергия, използвана за отопление, както следва:

1.      от електричество към природен газ

2.      от въглища към природен газ

3.      от дърва към природен газ

4.      от нафта към природен газ

Преходът от централно отопление към природен газ не е допустим по настоящия проект.

КД-7 Разстояние от газоразпределителната мрежа Това е допълнителен технически критерий, свързан с приетото максимално разстояние до съществуващата газоразпределителна мрежа – то се определя от всяко ГРД. Допустимостта по отношение на този критерий ще се проверява от ГРД.

Кандидатите подават заявление по образец – Формуляри за кандидатстване (Образец A1).

Съответствието с критериите за допустимост, представени по-горе, се доказва чрез представянето на следните писмени доказателства:

Критерий Документ
КД-1 Правен статут Документ за самоличност и декларация по образец, неразделна част от заявлението за безвъзмездна помощ (Образец А2)
КД-2 Собственост Нотариален акт, договор за покупка, удостоверение за наследници, или справка от имотния регистър

В случай на съсобственост, се изисква пълномощно в полза на кандидата, подписано от всички съсобственици

В случай, че имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост се изисква Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.

КД-3 Ползване Сметка за електричество, издадена до шест месеца преди подаването на заявлението за отпускане на безвъзмездна помощ, показваща потреблението на електроенергия
КД-4 Данъчни задължения Квитанция за платени местни данъци и такси.
КД-5 Липса на двойно финансиране Декларация по образец, неразделна част от заявлението за безвъзмездна помощ (Образец A3)
КД-6 Смяна на източника на енергия Сметка за електричество или писмена декларация (Образец A6)

 

В допълнение към формулярите, посочени по-горе, кандидатите трябва да включат в своите заявления и Декларация за предоставяне и използване на лични данни (Образец A5)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Образец А1 – Образец за кандидатстване

Образец A2 – Декларация за правен статус

Образец А3 – Декларация за липса на двойно финансиране

Образец A4- Делегация за плащане

Образец A5- Декларация за предоставяне и използване на лични данни

Образец A6- Декларация за използван източник на енергия

Безвъзмездната помощ ще бъде предоставяна само за доставка и монтаж на устройства и съоръжения в съответния имот след точката на присъединяване, но без газоизмервателния уред, който е собственост на ГРД. Същите са представени по-долу, като следва да покриват изискванията на приложимите нормативни актове и технически стандарти, представени в Приложение 2 (например, критерий за енергийна ефективност на котлите).

По-подробно допустимото оборудване по проект DESIREE Gas е:

Оборудване
1 Едноконтурни газови котли за отопление с капацитет между 4 и 100 кВт
2 Двуконтурни газови котли за отопление и битова гореща вода с капацитет между 4 и 100 кВт
3 Кондензни газови котли
4 Битови котли за гореща вода
5 Газови тръби за вътрешна газова инсталация
6 Газови конвектори
7 Газова арматура
8 Радиатори
9 Вътрешни отоплителни мрежи, включително:

·          тръби за пренос на гореща вода

·          циркулационни помпи

·          клапи (изолационни, преходни, смесителни, автоматизирани, спирателни)

·          термостатни вентили за радиатори

·          разпределителни колектори

·          вентилационни шахти

·          изолация

10 Автоматизация и други уреди, работещи с природен газ, които са неразделна част от ВГИ.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в качеството си на администратор на Международен фонд Козлодуй (МФК), предоставя безвъзмездна помощ от 20% от допустимите разходи за всеки подпроект, но не повече от 1000 евро за инсталации с котли с висок КПД и 1200 евро за инсталации, използващи кондензни котли.

Допустимите разходи по настоящия проект са действително направените от бенефициента на безвъзмездната помощ разходи, които отговарят на следните критерии:

 • направени са по време на Срока на изпълнение на проект DESIREE Gas;
 • посочени са в общия бюджет на подпроектa;
 • необходими са за изпълнението на подпроектa, който е предмет на безвъзмездната финансова помощ;
 • могат да бъдат идентифицирани и проверени, по-специално да се отразят във всеки счетоводен или друг финансов документ в съответствие с приложимите счетоводни стандарти на страната и в съответствие с обичайните практики на осчетоводяване на разходите;
 • Те са от естество, различно от данъци или налози, в съответствие с приложимото данъчно законодателство, включително ДДС, въпреки че той е невъзстановим за бенефициента;
 • Те са приемливи, обосновани и отговарят на изискванията за стабилно финансово управление, по-специално по отношение на икономичност и ефективност.

Всички допустими разходи трябва да са направени в един и същи период, който се взема предвид за изчисляване базата на размера на безвъзмездната помощ.

По-подробно разходите, които се считат за допустими за отпускането на безвъзмездната помощ, включват:

Допустими разходи Описание
Проектиране

 

1.        Разходи за изготвяне на проект (първоначална проверка, експертен анализ, финансов анализ, подготовка на документация и т.н.), свързани с подготовката и изпълнението на подпроекта на бенефициента;
Материали и оборудване

 

2.        Разходи за закупуване и доставка на оборудване, свързано с изпълнението на подпроекта на бенефициента, което попада в обхвата на допустимите инвестиции1.
Монтаж

 

3.        Разходи за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването, свързани с изпълнението на подпроекта на бенефициента,.

[1] Допустими инвестиции: Всички инсталации след точката на присъединяване, но без разходите за газовия измервателен уред, който е собственост на ГРД – вкл. всички необходими тръбопроводи с или без прилежащото оборудване извън жилището, между точката на присъединяване към газоразпределителната мрежа, но без газоизмервателния уред, както и съответното оборудване вътре в имота

Следните разходи са недопустими по проект DESIREE Gas:

Недопустими разходи Описание
Разходи за технически надзор Разходи за технически надзор и одобрение на проекта (външни услуги за оценка на съответствието съгласно приложимото законодателство);1

Разходи за технически надзор преди въвеждане в експлоатация на ВГИ

Разходи за употребявано оборудване Не се допуска покупка на оборудване втора ръка.
Разходи за поддръжка и обслужване Те трябва да бъдат определени в рамките на отделно споразумение с инсталаторите
Разходи за оборудване или услуги, финансирани от друг източник Разходи, включени в рамките на друга операция, програма или финансова схема, свързана със средства на ЕС или националния бюджет или някоя друга програма за отпускане на средства
Финансови разходи Разходи за лихви, данъци, мита или такси
Такса присъединяване Разходи за свързване към съществуващата газоразпределителна мрежа на имота на бенефициента (в размер, одобрен от КЕВР за съответния газоразпределителен регион).
ДДС Данък добавена стойност, независимо от невъзможността от възстановяване

[1] Забележка: съгласно Раздел 5, членове 31-35 от Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП), лицензираните фирми за технически надзор трябва да отговарят на изискванията и техните основни функции са проверка на техническата документация на газовото оборудване и инсталации, по отношени на проект, монтаж, експлоатация и ремонт за съответствие с техническите изисквания, правила и норми, определени от съответните нормативни актове

Допустимите инсталатори трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Включване в списък с оторизираните фирми на Държавната агенция за технически и метрологичен надзор

Инсталаторите, освен че трябва да имат като основна дейност изграждане и монтаж на газови инсталации и съоръжения, трябва да бъдат включени в публикувания списък на фирми, притежаващи разрешение за поддръжка, ремонт и преустройство по силата на чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Тези инсталатори са регистрирани от Държавната агенция за технически и метрологичен надзор (ДАМТН). Всички регистрирани инсталатори се считат за допустими с оглед на законовите изисквания и ще бъдат включени в списъка с допустимите инсталатори.

Счита се, че избраните инсталатори трябва да:

 • имат доказан опит на безопасна инсталационна практика
 • са в състояние да извършат всички монтажни работи по най-ефективен и икономичен начин
 • могат да докажат, че предлагат и монтират само технически съоръжения, отговарящи на изискванията за допустимост по настоящия проект.

Списък на допустимите инсталатори.

Всички дружества, които притежават разрешение да монтират, ремонтират или сменят опасно оборудване в областта на газоразпределението и газоснабдяването,  издадено от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН), включени в списъка, публикуван на официалния сайт на агенцията и покриващи критериите за допустимост, са допустими за избор от бенефициентите да монтират тяхната вътрешна газова система.

Списъкът на допустимите компании е изготвен от ДАМТН по региони както следва:

 

Западна България

Регион Линк към официалния уебсайт
Благоевград http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/blagoevgrad.pdf
Враца http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/vratsa.pdf
София http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/sofia.pdf

 

Северна България

Регион Линк към официалния уебсайт
Варна http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/varna.pdf
Велико Търново http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/v.turnovo.pdf
Плевен http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/pleven.pdf
Русе http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/ruse.pdf
Шумен http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/shumen.pdf

 

 

Южна България

Регион Линк към официалния уебсайт
Бургас http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/burgas.pdf
Пловдив http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/plovdiv.pdf
Стара Загора http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/st.zagora.pdf
Хасково http://www.damtn.government.bg/images/registri/SPO/haskovo.pdf
 1. Съвместимост

Списъкът с инсталатори ще се актуализира непрекъснато и те могат да бъдат извадени от списъка, ако има сведения, че са попаднали под определени условия. В този случай ГРД може да посъветва бенефициента да избере друг инсталатор, ако се установи някое от следните условия:

Условие Описание Средства за проверка
Измама За този инсталатор има сведения, че участва в измамни дейности. Доказателства за съдебни действия срещу него
Несъстоятелност Този инсталатор е обявен в несъстоятелност след получаване на разрешение. Справка в Търговския регистър
Неспособност Недостатъчен опит – напр. (< 5 монтажи на година) Оценка от Консултанта по проект DESIREE Gas (това условие няма да се прилага по време на първата година на проекта DESIREE Gas – ще се направи оценка на специфични детайли и при необходимост ще се вземе решение за включване след първата година на проекта)

ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТА Е: