Вписване на едноличен собственик на капитала на дружеството

Уважаеми клиенти и контрагенти,

Уведомяваме Ви, че по партидата на дружество „Аресгаз“ АД е вписан едноличен собственик на капитала, а именно: „АчегазАпсАмга“СпА, Италия.

Поради тази причина, актуалните данни на дружеството са:

„Аресгаз“ЕАД, ЕИК 813101815,
със седалище и адрес на управление:ARESGAS-BG-normal
гр.София, р-н Триадица, ул.“Алабин“ №36, ет.2
и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ №25, ет.7,
тел.: 052/920 920, 02/939 09 70,
Изпълнителен директор – Масимо Бонато

За справка: www.brra.bg