ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

„Аресгаз“ ЕАД издаде с дата 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г. кредитни известия на всички свои клиенти за възстановяване на суми, съгласно влезлия в сила на 24.04.2020 г. Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ЗДЗЕ), след приетите от Комисията за енергийно и водно регулиране Решения за изменение на цените на природния газ, доставян от Обществения доставчик (Булгаргаз ЕАД) за периода от 05.08.2019 г. до 31.03.2020 г., в съответствие с §2, ал. 11 от ЗДЗЕ.

В Кредитните известия са отразени дължимите разлики, вследствие променените цени за периода от 05.08.2019 г. до 31.12.2019 и от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. Съгласно §2, ал.10 от ЗДЗЕ общата разлика се приспада от задължението за месеца на издаване (м. юли 2020 г.). В случай, че разликата е по-голяма от задължението, приспадането продължава до изчерпване за сметка на задължения от бъдещо потребление на природен газ.

Потребителите, чиито партиди вече не са активни – прехвърлени са на друго лице или това е резултат на прекратен договор, следва да подадат писмено Заявление в офис на „Аресгаз“ ЕАД, за да им бъде възстановена изчислената сума по банков път. Образец на Заявлението може да изтеглите от тук.