УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти,

„Аресгаз“ЕАД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския съюз, в сила от 25.05.2018 г.) и в съответствие с неговите изисквания, а така също и съобразно изискванията на националното законодателство, Ви информираме, че:

Личните данни на нашите потребители/клиенти се събират на основание извършване процедури по присъединяване на обекти на потребители към газоразпределителната мрежа на газоразпределителното дружество, сключените договори за присъединяване и договори за доставка на природен газ, договори за разпределение и снабдяване с природен газ, съобразно разпоредбите на Закон за енергетиката, Наредба №4/05.11.2013г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи, Закон за задълженията и договорите и други свързани нормативни актове.

Целите на обработването на лични данни са: идентифициране на потребителите, наши клиенти, за предоставяне на услугите по доставка, разпределение и снабдяване с природен газ до посочените по договорите обекти, измерване и изчисляване на потребеното количество природен газ и предоставяне на информация за дължимите на дружеството суми за потребеното количество природен газ. Данните се съхраняват за периода на действие на договорите, сключени с дружеството, както и в сроковете, определени съгласно Закона за счетоводството (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят), а в случай на финансови задължения – до окончателното им уреждане и в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за задълженията и договорите.

При събирането, обработката и съхранението на данните “Аресгаз”ЕАД използва съвременна корпоративна информационна система с висока степен на сигурност и защита от неоторизиран достъп, осигуряващи събирането и обработването на лични данни, включително идентификация на клиентите единствено чрез клиентски номер. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация по смисъла на регламента (вкл. лични данни) по незащитени канали.

„Аресгаз“ ЕАД не предоставя на трети лица информация за свои потребители/клиенти, освен в случаи, изрично предвидени в законова разпоредба или в случай на предоставено изрично писмено съгласие от субекта на данни.

„Аресгаз“ ЕАД актуализира процедурите и средствата за защита на личните данни, в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, като актуалното състояние на защита се публикува в настоящия сайт.

Уведомяваме Ви, че имате право на жалба до надзорния орган, право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, както и всички други права посочени в регламента.

Данните на „Аресгаз“ ЕАД като администратор на лични данни:

„ Аресгаз“ ЕАД, ЕИК 813101815

тел. за връзка: 0700 20 510