ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ШУМЕН

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

по Приложение № 2 към чл. 6

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

І. Информация за контакт с възложителя:

 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:

„АРЕСГАЗ“ АД (предишно наименование „Черноморска технологична компания” АД) 1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815, Седалище: гр. София 1000,   ул. „Арсеналски” №7,  БУЛСТАТ 813101815

 1. Пълен пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” №25, БУЛСТАТ 813101815

 

 1. Телефон, факс и е-mail: тел. 052 / 920 920; 054 / 930 930; факс 052 / 630 544;

 е-mail:  office@aresgas.bg, www.aresgas.bg

 1. Лице за контакти: инж. Тодорка Джинова – Инвеститорски контрол в „АРЕСГАЗ“ АД – тел. 0886 06 29 32; инж. Евгени Христов – Ръководител проектиране в „Черноморска газова компания“ ЕООД – тел. 0887 00 54 04.

 

ІІ.  Обща информация за инвестиционното предложение:

 1. Резюме на инвестиционното предложение: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод към ПИ 83510.621.9 в местност Якова, землище на гр. Шумен, община Шумен,  област Шумен и газопроводни отклонения  – Инвестиционното предложение е ново и е в резултат от заявен интерес от страна на фирма „БУЛПОР“ ЕООД, да се присъедини към газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ АД,  лицензиянт за дейностите разпределение  и снабдявне от краен снабдител за  територия „Добруджа“, доказани с издадени лицензии от КЕВР.

Чрез инвестиционното предложение се цели да се изгради разпределителен газопровод и да се захрани с природен газ поземлен имот с идентификатор ПИ 83510.621.9. Цитирания поземлен имот ще се използва от фирма „БУЛПОР“ ЕООД за осъществяване на тяхната дейност, а природния газ ще бъде основен енергоносител и ще се използва за  технологични и битови нужди, като отопление, готвене, гореща вода. Ще бъдат предвидени и отклонения от разпределителния газопровод към парцелите край които преминава: 83510.580.32, 83510.580.8, 83510.580.34, 83510.580.35, 83510.580.36, 83510.580.9, 83510.580.14.

 

 1. Доказване необходимостта от инвестиционното предложение:

Предложението е доказано с договор за присъединяване на „БУЛПОР“ ЕООД към газоразпределителната мрежа на „АРЕСГАЗ” АД, което е газоразпределителното дружество за територията на община Шумен, по силата на изадени  Лицензия № Л-132-08/27.05.20013 г.  за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия „Добруджа” и Лицензия № Л-132-12/27.05.2013 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа”.

 

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Инвестиционното намерение има пряка връзка към съществуващата газоразпределителна мрежа на гр. Шумен.  За въпросните изградени и въведени в експлоатация газопроводи има издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС –  РЕШЕНИЕ № ШУ – 25/2004 г.

 

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи:

В проекта не се разглеждат алтернативи на природния газ, който като енерго източник за отопление и производствени нужди на глобално ниво е доказан като икономически ефективен и екологически чист енергиен източник.

При избора на трасе е взето под внимание условието да са намери най-близка точка на присъединяване към съществуващата газоразпределитена мрежа на гр. Шумен, по този начин да се определи най-късо трасе и да бъдат засегнати минимален брой поземлени имоти. Вземайки под внимание тези условия  е определено предложеното трасе и друго алтернативно не се разглежда.

 

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Шумен, извън урбанизираната територия на гр. Шумен в непосредствена близост до „Лифтком” ООД и Логистичен център за хранителни и промишлени стоки на „ЦБА Шумен” ООД . Ще бъдат засегнати следните поземлени имоти:  ПИ 83510.580.15 – Общинска частна собственост – територия  на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа и ПИ 83510.580.12 –Общинска публична собственост, Територия на транспорта, НТП За местен път. За реализирането на проекта предварително ще се изиска съгласие от Община Шумен.

Началната точка на газопровода и крайната се определят със следните координати в координатна система 2005 UTM зона 35:

– Начална точка на газопровод (приблизителна) – X=4689281.5643  Y=9562806.8723

– Крайна точка на газопровод (приблизителна) – X=4689070.3526 Y=9562898.0024

 

 Географските координати на газопровода с точност ще бъдат определени при изготвяне на ПУП.  Трасето на газопровода ще бъде разположено в общински полски път. По време на строителството ще се използва площта около газопровода, предвидена за сервитут съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Прилагаме 1 бр. ситуация (Приложение 1) на участъка и отклоненията на разпределителния газопровод, където с плътна лилава линия е отразено новото трасе, а с пунктирна лилава линия – съществуващата газоразпределителна мрежа на „Аресгаз”. С пунктирна черна линия е означен сервитутът на проекто – газопровода. Разпределителният газопровод, захранващ ПИ 83510.621.9 ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност РЕ100, SDR11 с диаметър Ф 110 мм, а газопроводните  отклонения – от полиетиленови тръби с диаметри Ф 63 и Ф 32. Диаметрите на тръбите се определят на базата на хидравлични изчисления с оглед да се изпълнят изискванията за допустима скорост и загуба на налягане в граници, които осигуряват доставянето на природен газ до консуматорите с нормални за експлоатацията параметри. В процес на инвестиционното проектиране диаметрите на газопроводите могат да претърпят промяна в зависимост от промяна в консумацията заявена от съществуващите потребители, или поява на нови стопански потребители, които към момента на изготвяне на проекта не са съществували.

 1. Описание на основните процеси, капацитет:

Основните процеси при реализация на инвестиционното предложение са свързани с проектиране, одобряване на проекти, строително-монтажни работи и последваща експлоатация на съоръжението (газопровода).

Строително-монтажните работи (СМР) включват прокопаване на траншеи с широчина в порядъка 40-60 см и дълбочина средно 1 – 1,30 м, в зависимост от диаметъра на газопровода, полагане на полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10 см над горната образуваща на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната последователност. През земеделски земи, задължително се полагат грижи за запазване в чист вид на хумусния слой на почвата. Под и над газопровода се насипва мека подложка, останалата част от траншеята се запълва с изкопаната пръст, а най- отгоре се връща и настила хумусния слой, с цел запазване качествата на земеделската зема.

Работното налягане на газопровода ще бъде в порядъка P = 5 – 6 bar, при максимално работно налягане Pmax=10 bar.В зависимост от диматеръра на газопровода (Ф 110 – 200 мм) се предвижда капацитета му да е в порядъка от 2500 до 5000 stm3/h (стандартни метри кубически на час).

Експлоатацията на газопровода и съоръженията към него е свързана с почистване и поддръжка на сервитутаната зона, проверка със специализирана техника за утечки на газ, поддръжка и проверка на съоръженията за присъединяване на крайните клиенти.

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика промяна на съществуващата пътна инфраструктура – ще се използва наличната и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Проектът ще се реализира през 2017 – 2018 година.  В рамките на инвестиционните проекти се прилага План за организация и изпълнение на строителството и План за безопасност и здраве при изпълнение на СМР. Експлоатацията на газопровода се осъществява от екип по поддръжка и експлоатация, съгласно определена в инструкции схема на работа.

 

 1. Предлагани методи на строителство:

Земните работи включват направа на траншея в земни почви и обратно засипване. При затревените участъци изкопът на траншеята се извършва след изземване на хумуса, а обратното засипване – преди връщане на хумуса. Ширината на ивицата от която се изземва хумуса, зависи от характера на терена, през който минава трасето, а дълбочината е винаги 0,45м. Хумусът се запазва в близост до изкопа или се  депортира. След засипване на траншеята хумусът се връща, разстила се като най-горен пласт и се заглажда. Изкопите, в близост до подземните комуникации и други “тесни” места, да се извършват ръчно с повишено внимание, под контрола на Инвеститора и организациите, стопанисващи тези комуникации.

 

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Използва се слой от мек пясък за защита на тръбите – 0.1 м под тръбите и 0.1 м над тръбите. Останалите материали за запълване на траншеите са от самия изкоп при газопровода извън урбанизираната територия. Ако се наруши покритие – асфалт, бетон, тротоарни плочки – закриването на траншеите става в следната последователност: над задължителния слой пясък полагане на каменно брашно, слой чакъл и асфалт, респ. бетон или подреждане на тротоарни плочки. При реализиране на конкретното инвестиционно предложение няма да се засягат специални настилки, т.к. към момента полският път  не е асфалтиран.

 

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места. По смисъла на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците те са с кодове 17 01 01 – бетон, 170302 (асфалтови смеси, различни от упоменатите в код 17 03 01), 17 05 04 (почва и камъни, различни упоменатите в 17 05 03) и не съдържат опасни вещества.

 

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

Природният газ не генерира отрицателни емисии в околната среда.

Основните стационарни съоръжения – газорегулаторен пункт (ГРП), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани и в района около тях практически е невъзможно замърсяване на въздуха. Основните инградиенти на природния газ са: метан ~ 98% и етан ~ 1.5%. Съдържанието на сероводород в природния газ е под 0.04% и поради това газът не се категоризира като суровина, съдържаща сероводород.

Транспортираният природен газ има следния компонентен състав:

 • метан – 96.732%
 • етан –   1.668%
 • пропан –   0.537%
 • бутани –   0.087%
 • пентани –   0.016%
 • хексани –   0.009%
 • азот –   0.755%
 • въглероден двуокис –   0.097%

Физико-химичните свойства на газа са:

 • плътност на газа при нормални условия   – 0.6931 кг/нм³
 • нисша калоричност                                      – 8129 ккал/нм³
 • висша калоричност                                      – 9012 ккал/нм³
 • долна критична граница на взривяване     –  4.97 обемни %
 • горна критична граница на взривяване      – 15.97 обемни %
 • по сертификат на Булгартрансгаз за периода 01.11 – 12.2013 г.

Както се вижда от горепосочените данни, природният газ е по-лек от въздуха и при авария се разсейва в атмосферата.

Възможността за перфектна настройка на горивните системи предотвратява образуването на СО почти напълно, а СО2 в сравнение с останалите горива е в значително по-малки количества. Начинът на горене (фронтово) и съставът на газа гарантират силното намаляване емисиите на азотни окиси.

Мероприятията за снижаване нивото на вредното въздействие върху околната среда по време на строителство на газопроводните мрежи, за избягването му или ликвидиране на последиците от него се свеждат до следното:

По отношение на прахоотделянето:

 • Всички дейности по прокопаването на уличната мрежа да се извършват при подходящи атмосферни условия (по-висока влажност и слаби ветрове);
 • Прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка да се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (между изкопаването и засипването) с цел намаляване на емитирания прах от формираните депа;
 • Почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране да се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;
 • Механичното почистване на газопровода от вътрешната страна да се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;
 • Да се сведе до минимум движението на автотракторна техника по трасето на работа.

По отношение отделянето на вредни газове и други замърсители от автотранспортната и строителна техника (СО, SO2 , NOx,Pb аерозоли):

 • Да се минимизира движението на незаети в строителството автомобили;
 • Автотракторната техника да се концентрира на по-къси участъци за по-бързо приключване на дейността в определения участък;
 • Прокопаването и обратната засипка да се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.
 • Да се използват машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околнота среда.

Мероприятия за снижаване нивото на вредното въздействие върху почвите, за избягването му или ликвидиране на последиците:

 • При прокопаване на траншеята да се извършва разделно депониране на хумусния слой от мъртвицата;
 • При оформянето на строителната полоса да не се допуска разширение извън предписаните сервитутни граници;
 • Да не се допуска погребване на отпадъци в траншеята;
 • При обратната засипка да се изпълни изкопът отначало с негодната мъртвица, върху която да се насипе хумусът без да се валира, а да се остави за самостоятелно слягане под въздействието на природните условия;
 • По възможност за транспортни и строителни мероприятия да се използват съществуващи трасета;
 • Да се сведе до минимум преминаването през зелени площи и да се извърши след преминаването техническа и биологическа рекултивация.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):

Единственият строителен материал, необходим при изграждането на газопровода е пясъкът.  Свързването на полиетиленовите тръби се осъществява посредством електрозаваряване, за което се използват  преносими генератори. Временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като строително –  монтажните работи се извършват в светлата част на деня. При строителството се ангажират местни фирми и работна ръка, с което се намалява безработицата.

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

За реализация на инвестиционното предложение инвестиционните проекти се съгласуват и се набавят становища и разрешителни от оторизирана фирма за технически надзор, от органите на ПБЗН, от Изпълнителна агенция „Железопътна инфраструктура” и Агенция „Пътна инфраструктура”. Необходимо е съгласуване с експлоатационните дружества, имащи подземна инфраструктура – Енерго – ПРО, В и К , Виваком- БТК, линейно кабелно стопанство и пр. Извършването на строително-монтажните работи започва след издаване на разрешение за строеж от общинската администрация, въвеждането в експлоатация след издаване на необходимите разрешителни от органите на ДАМТН и разрешение за ползване от ДНСК.

 

 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Замърсяване и дискомфорт на околната среда би се получило единствено по време на строително-монтажните работи на газопровода. За намаляването на замърсяването и дискомфорта на околната среда следва да се спазват мероприятиято по т. 11 и 12.

Нормалната експлоатацията на газопровода няма да предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда и или да генерира шум.

 

 1. Риск от аварии и инциденти:

Риск от аварии и инциденти има по време на строително монтажните работи, като с цел намаляването им, до строителната площадка се допускат само лица, които имат необходимата квалификация и са предварително инструктирани относно работа при съответните условия.  В работния проект се включват план за безопастност и здраве и инструкция за пожарна безопасност. Те следва да се спазват и за прилагането и спазването им съблюдава техническия ръководител на обекта. Строителната площадка се сигнализира и огражда с предпазни ограждения.

По време на експлоатация на газоразпределителната мрежа, рискът от аварии и инциденти е сведен до минимум, поради това че газопроводните тръби са подземно положени, а надземните съоръжения са защитени срещу нерегламентирана намеса на  трети лица.

 

ІІІ.  Местоположение на инвестиционното предложение:

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа: Приложена е Ситуация на Разпределителен газопровод към ПИ 83510.621.9, местност ЯКОВА, землище на гр. ШУМЕН, общ. ШУМЕН, обл. ШУМЕН и газопроводни отклонения, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“, в землище на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен (Приложение 1).

 

 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи: Трасето на газопровода ще се изгражда по местен път /общинска публична собственост/.

 

 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: Трасетата се съобразяват с имотните граници на всички собственици.

 

 1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа: Трасетата на газоразпределителната мрежа не попадат в нито една от защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, намиращи се наблизо: BG0000382 „Шуменско плато” и BG0000602 „Кабиюк”. Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на растения, т.к. то не засяга областите на естественото им разпространение. Няма опастност от увреждане на селскостопанските култури или отглеждан в близост добитък.

 

4а. Качеството и регенеративната способност на природнети ресурси: Инвестиционното предложение след неговото реализиране не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция и по никакъв начин няма да наруши екологичното равновесие.

 

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: Разгледани са всички възможности за захранване с природен газ на ПИ 83510.621.9 и е избран най-оптималният вариант.

 

ІV.  Характеристики на потенциалното въздействие

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве: Инвестиционното предложение като съоръжение няма да окаже пряко въздействие върху здравето на хората, тъй като представлява подземен тръбопровод, по който ще се транспортира природен газ до крайния потребител „БУЛПОР” ЕООД, който ще го използва като енергоносител за отопление и за производствени нужди, с цел реализиране на собственото си инвестиционно предложение.

Чрез използване на природния газ от „БУЛПОР” ЕООД за отопление и производствени, вместо конвенционалните горива, чрез инвестиционното предложение ще се окаже непряко положително въздействие върху здравето на работещите и населението в землището на гр. Шумен.

При експлоатацията на газопровода ще се извършва периодичен надзор над съоръжението чрез уред за откриване на пропуски на природен газ, чрез обходи на трасето. Неблагоприятно влияние върху здравето на хората, които обслужват и експлоатират газопровода, е възможно да се появи в резултат на възникнала авария последвана с дейности по нейното отстраняване. „Аресгаз“ АД като газоразпределително дружество, което ще експлоатира газопровода има подготвени аварийни групи, които оперират съгласно разработени и утвърдени от технически надзор инструкции и правила за експлоатация, ремонт и поддръжка. По този начин се гарантира безопасна експлоатация и минимални загуби на природен газ свободно изпуснати в атмосферата.

 

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа: Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, поради което няма пряко въздействие върху най-близко разположената Защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато”. Въздействието би било непряко, чрез използването на природния газ от „БУЛПОР” ЕООД за отопление и производствени нужди. Така, при изгарянето на природен газ в атмосферата ще се отделят пренебрежимо малки количества CO2, при пълна липса на прахови частици и сажди, като по този начин въздействието няма да бъде отрицателно върху природата и засегнатото население.

 

 1. Вид на въздействието:

Природният газ не дава отрицателни емисии в околната среда и не оказва значително отрицателно въздействие върху нея.  Природният газ е по-лек от въздуха и при авария се разсейва в атмосферата. В резултат на замяната на високо емисионни горива /мазут, газьол, въглища, дърва и т.н./  с природен газ се намаляват емисиите на вредни вещества (серни оксиди, азотни оксиди, летливи органични съединения, въглероден оксид, прах и др.):

– Природният газ отделя най-малко СО2 в сравнение с основните си конкуренти горива: мазут, нафта и др.

– Горенето на газа, който е в газообразно състояние и се характеризира с много добро смесване на гориво и кислород, и с фронтово горене практически води при еднакви условия до по-ниски стойности на образуване на СО. При достатъчно добра настройка на горивната апаратура, може да се снижи до минимум, или дори да се премахне получаването на СО.

– Най-тежки замърсители със серен двуокис, отделян при горенето са тежкия мазут, въглищата и нафтата. Единствената алтернатива за премахване на SO2 в димните газове е въвеждането на природен газ, който съдържа пренебрежително малко серни съединения в себе си.

– При употребата на природен газ като гориво се отделят пренебрежимо малко азотни окиси и органични вещества за разлика от всички други използвани горива.

При експлоатацията на газопровода – обект на настоящото инвестиционно предложение няма да има значително въздействие на аспектите на околната среда. Нормалната експлоатацията на газоразпределителната мрежа не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда и не генерира шум. Мерките за снижаване на нивото на вредното въздействие върху околната среда по време на строителство на газопроводите са описани подробно в т. 12 на Прил. 2 към чл. 6.

 

 1. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население: Касае територия извън урбаризираната територия и захранване на промишлен обект и персонала на територията на обекта. Въздействието ще се осъществи преди всичко в района на м. Якова, където той е разположен.

 

 1. Вероятност на поява на въздействието: Появата на въздействието ще бъде по време на функциониране на инвестиционното предложение.

Въздействието на природният газ като енергийно ефективно и екологично гориво е гарантирано.

 

 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието: Въздействието ще се осъществява постоянно при функциониране на инвестиционното предложение.

 

 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда: Поради това, че горенето на природен газ не замърсява и щади природата и реализиране на инвестиционното предложени не би имало отрицателно въздействие върху околната среда, не се предвиждат специални и допълнителни мерки. Задължителните мерки, чрез които да се предотврати неконтролирано изтичане на природен газ от газопровода са чести обходи по трасето с газ анализатор за изтичания, които ако се констатират се отстраняват своевременно.

 

 1. Трансграничен характер на въздействията: Инвестиционното предложение обхваща твърде ограничен район в землището на гр. Шумен и няма да окаже трансгранично въздействие.

 

V. Информация съгласно чл. 93, ал. 5 от ЗООС По т. 2.: Информация по чл. 93 ал. 5 от ЗООС:

A/ Информация за характеристиките на инвестиционното предложение и за вероятните значителни последици от него за околната среда и човешкото здраве:

Заменянето на използваните до момента високо емисионни горива /мазут, газьол, въглища, дърва и т.н./ с природен газ намалява значително отделянето в атмосферата на вредни емисии. Това води до по-висока степен на чистота на атмосферния въздух и осигурява по-здравословни условия на живот на хората и води до намаляване на заболяемостта и подобряване на качеството на живот.

Б/ Описание на инвестиционното предложение, което съдържа по-конкретно:

описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата цялост: Чрез инвестиционното предложение се цели да се изгради разпределителен газопровод и да се захрани с природен газ поземлени имоти с идентификатори ПИ 83510.621.9, 83510.580.32, 83510.580.8, 83510.580.34, 83510.580.35, 83510.580.36, 83510.580.9, 83510.580.14. Газопроводът е затворена система, която ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност РЕ100, SDR11 с диамеър Ф 110 мм, а газопроводните  отклонения – от полиетиленови тръби с диаметри Ф 63 и Ф 32. Той ще бъде разположен на дълбочина около 1 – 1,30 м. под земната повърхност, при спазване на действащата нормативна база в Република България. При полагането на полиетиленови тръби се използва  мека подложка от пясък, която предпазва тръбите от механични повреди. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени, а в случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната им последователност.

При нормалната експлоатация на газа той няма да има съприкосновение нито с почвата, нито с атмосферата и не би могъл да им навреди.

описание на местонахождението на инвестиционното предложение, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географските области, които е вероятно да бъдат засегнати:  Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Шумен, извън урбанизираната територия на гр. Шумен и ще бъдат засегнати следните поземлени имоти ПИ 83510.580.15 – Общинска частна собственост – територия  на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа и ПИ 83510.580.12 –Общинска публична собственост, Територия на транспорта, НТП За местен път. Трасето на газопровода не попада в нито една от защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, намиращи се наблизо: BG0000382 „Шуменско плато” и BG0000602 „Кабиюк”. Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на растения, т.к. то не засяга областите на естественото им разпространение. Няма опастност от увреждане на селскостопанските култури или отглеждан в близост добитък.

описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат значително засегнати от инвестиционното предложение: При експлоатацията на газопровода – обект на настоящото инвестиционно предложение няма да има значително въздействие на аспектите на околната среда. Нормалната експлоатацията на газоразпределителната мрежа не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда и не генерира шум. Минимално въздействие върху някои от аспектите е възможно само за много кратък интервал от време – по време на строителството на газопровода.

– доколкото е налична информация: описание на всички вероятни значителни последици на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от: очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци; използването на природните ресурси, почвите, земните недра, водите и на биологичното разнообразие: Не се очакват  значителни последици на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве.

– описание на характеристиките на инвестиционното предложение и/или на предвидените мерки за избягване или предотвратяване на предполагаемите значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на затворена газопроводна система, експлоатацията на която няма да оказва неблагоприятно въздействие на околната среда. При проектирането и изграждането й ще бъдат взети всички необходими мерки за минимизиране на влиянието на строителните дейности.

Мероприятията за снижаване на нивото на вредното въздействие на околната среда по време на строителство на газопровода, за избягването му или ликвидиране на последиците от него са описани подробно в т. 12 на Приложение 2 към чл. 6:

Мероприятията за снижаване нивото на вредното въздействие върху околната среда по време на строителство на газопроводните мрежи, за избягването му или ликвидиране на последиците от него се свеждат до следното:

По отношение на прахоотделянето:

 • Всички дейности по прокопаването на уличната мрежа да се извършват при подходящи атмосферни условия (по-висока влажност и слаби ветрове);
 • Прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка да се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (между изкопаването и засипването) с цел намаляване на емитирания прах от формираните депа;
 • Почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране да се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;
 • Механичното почистване на газопровода от вътрешната страна да се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;
 • Да се сведе до минимум движението на автотракторна техника по трасето на работа.

По отношение отделянето на вредни газове и други замърсители от автотранспортната и строителна техника (СО, SO2 , NOx,Pb аерозоли):

 • Да се минимизира движението на незаети в строителството автомобили;
 • Автотракторната техника да се концентрира на по-къси участъци за по-бързо приключване на дейността в определения участък;
 • Прокопаването и обратната засипка да се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.
 • Да се използват машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околнота среда.

Мероприятия за снижаване нивото на вредното въздействие върху почвите, за избягването му или ликвидиране на последиците:

 • При прокопаване на траншеята да се извършва разделно депониране на хумусния слой от мъртвицата;
 • При оформянето на строителната полоса да не се допуска разширение извън предписаните сервитутни граници;
 • Да не се допуска погребване на отпадъци в траншеята;
 • При обратната засипка да се изпълни изкопът отначало с негодната мъртвица, върху която да се насипе хумусът без да се валира, а да се остави за самостоятелно слягане под въздействието на природните условия;
 • По възможност за транспортни и строителни мероприятия да се използват съществуващи трасета;

Да се сведе до минимум преминаването през зелени площи и да се извърши след преминаването техническа и биологическа рекултивация.

 

Съставил : ………………………………

/ инж. Евг. Христов /