ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

 

от „АРЕСГАЗ“ ЕАД 1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

 

(име, адрес и телефон за контакт)

1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

(седалище)

 

Пълен пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” №25, БУЛСТАТ 813101815

Телефон, факс и ел. поща (е-mail) тел. 052 / 920 920;  054 / 930 930; факс 052 / 630 544;

е-mail:  office@aresgas.bg, www.aresgas.bg

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

инж. Венета Райкова  – Изпълнителен директор 

 

Лице за контакти: инж. Стоян Чолаков – Технически директор в „Аресгаз“ ЕАД – 0878346833; инж. Евгени Христов – Ръководител проектиране в „Черноморска газова компания“ ЕООД – тел. 0887 00 54 04.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че фирма „АРЕСГАЗ” ЕАД

има следното инвестиционно предложение: Разширение на изградената Газоразпределителна мрежа на  гр. Благоевград

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение не е ново и представлява разширение на дейността на „Аресгаз“ ЕАД по проектиране и изграждане на газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия на гр. Благоевград, и присъединяване и захранване на клиенти с природен газ. Дейността, която компанията извършва е в съответствие с издадени лицензии за разпределение  и снабдяване от краен снабдител за  територия „Запад“, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За инвестиционното предложение има издадено РЕШЕНИЕ № БД-88-ПР/2008., от РИОСВ Благоевград.

Към настоящия момент газоразпределителната мрежа (по-нататък за краткост ГРМ) на гр. Благоевград обхваща изградени газопроводи извън урбанизираната територия – захранващи газопроводи от ГРС Благоевград към градската част и промишлената зона и разпределителни газопроводи, съоръжения и отклонения към потребители в урбанизираната територия. Към момента са обхванати значителна част от стопанските обекти – промишлени и административни, а следващите етапи на изграждане са основно ориентирани към увеличение дела на битовия сектор. По този начин ще се постигне тенденция към намаляване използването на твърди и течни горива за отопление, това от своя страна ще окаже екологичен ефект в урбанизираната територия на града. Не на последно място, следва да се отчете повишаване на комфорта и ефективното оползотворяне на енергията при използването на природен газ.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси обуславящи изпълнението на инвестиционното предложение е извършване на предварително проучване за възможността за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, съгласно подадени заявления за газоснабдяване, инвестиционно проектиране, одобряване и издаване на разрешение за строеж, изграждане на ГРМ, въвеждане в експлоатация и поддръжка на газовата инфраструктура в експлоатационния период.

На този етап газоразпределителната мрежа е изградена от стоманени и полиетиленови тръби висока плътност РЕ -HD с диаметри от ф25 до ф315, сертифицирани за работа с природен газ. Газоразпределителната мрежа е с налягане 5 bara и 0,5 bara. Понижаването на налягането се извършва в газорегулаторни пунктове. Бъдещото изграждане и развитие на ГРМ се предвижда да се извършва основно с полиетиленови тръби с диаметри в порядъка от Ф 315 до Ф32, а за надземните части към съоръженията ще се използват стоманени тръби. Диаметрите на газопроводите се определят на базата на  хидравлични изчисления с оглед да се изпълняват изискванията за допустима скорост и загуба на налягане в граници, които осигуряват доставянето на природен газ до консуматорите с нормални за експлоатацията параметри.

Трасетата се разполагат в уличните платна, тротоарите, междублоковите пространства, зелени площи и др. общински парцели на територията на града. Разположението на бъдещите газопроводи се определя единствено от адресите на желаещите потенциални клиенти, като трасетата се определят по възможно най-краткия път. Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина 0.5-0.7 м и дълбочина средно около 1.0 м, и полагане на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100, SDR 11.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение ще се реализира от „Аресгаз” ЕАД, което притежава Лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване от краен снабдител.

Инвестиционното предложение по разширяване на газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия на гр. Благоевград има пряка връзка към съществуващата и въведена в експлоатация газоразпределителна мрежа, проектите по рехабилитация на пътната инфраструктура в урбанизираната територия, проекти за изграждане и ремонт на други подземни и надземни комуникации, проекти на нови сгради със стопанско или жилищно предназначение.

Инвестиционните проекти за изграждане на газоразпределитална мрежа се съгласуват от всички експлоатационни компании и ПБЗН и тяхното реализиране е след издаване на разрешение за строеж от общинската администрация. Въвеждането в експлоатация се извършва от органите на ДАМТН и след провеждане на държавна приемателна комисия назначена от ДНСК.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Трасетата се разполагат в уличните платна, тротоарите , междублоковите пространства, зелени площи и др. общински парцели на територията на града.         Разположението на бъдещите газопроводи се определя единствено от адресите на желаещите потенциални клиенти, като трасетата се определят по възможно най-краткия път.

Инвестиционното предложение ще се реализира  в урбанизираната територия на гр. Благоевград. Бъдещото развитие на мрежата предвижда възможност за изграждане на газопроводи по всички улици и отклонения, съобразно заявеното желание от потребителите.

Подробни координати на точките на разпределителните газопроводи, ще бъдат дадени в инвестиционните проекти за отделните етапи на изграждане на ГРМ.

 

Прилагаме  Схема на ГРМ  в мащаб 1:5000 върху кадастралната карта на гр. Благоевград

В схемата са отразени:

  • трасетата на изградените разпределителни газопроводи в цвят магента;
  • трасетата на инвестиционните намерения на „Аресгаз“ ЕАД в син цвят;

 

Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на растения, тъй като то не засяга такива.

Инвестиционното предложение, по време на неговото реализиране, не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция.

Имотите предмет на инвестиционното намерение  не попадат в границите на защитено територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/1998г. Доп. И изм.) и не засягат защитени зони /ЗЗ/ от Националната  екологична мрежа, съгласно  Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр. 77/202г. доп и изм. )

По време на експлоатацията инвестиционното предложение няма да оказва отрицателно влияние на околната среда, тъй като газопроводната мрежа представлява подземна херметично затворена система. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случаи на авария, не се получава замърсяване на атмосферния въздух. Природният газ не дава отрицателни емисии в околната среда.

С инвестиционното предложение няма да се засяга националната екологична мрежа, то няма да окаже трансгранично въздействие. Ще се използва наличната пътна инфраструктура и няма да породи нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Пътищата ще се пресичат при нужда или в тях надлъжно и подземно ще се монтират газопроводните тръби. Целесъобразно при преминаване на пътища ще се извършва т.н. “подземно хоризонтално сондиране” без да се нарушава целостта на пътя и покритието му  и да се спира движението, което е неприятен практически проблем

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина от 0,4 до 0,6 м и дълбочина от 1,0 м до 1,2(1,5) м, в зависимост от използвания диаметър тръба. Допускат се и по-големи дълбочини на полагане, при условие че се прилага метода на хоризонтално сондиране, или е необходимо да се пресекат други подземни комуникации.

Предвижда се при бъдещо разширение на ГРМ да се използват основно тръби от полиетилен висока плътност РЕ100, SDR 11, за подземни газопроводи и стоманени тръби за надземни. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0,1 м от мека подложка – пясък или мека пръст без примеси, след което изкопът се запълва в последователност определена от технологичните изисквания за възстановяване на засегнатия терен.         Единствените допълнителен строителни материали са пясък, трошен камък с различна фракция, асфалтобетон или бетон, в зависимост  от финалната настилка, която ще се възстановява. В хода на строителството и при експлоатацията ГРМ не се използват други природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина от 0,4 до 0,6 м и дълбочина от 1,0 м до 1,2(1,5) м, в зависимост от използвания диаметър тръба. Допускат се и по-големи дълбочини на полагане, при условие че се прилага метода на хоризонтално сондиране, или е необходимо да се пресекат други подземни комуникации.

Предвижда се при бъдещо разширение на ГРМ да се използват основно тръби от полиетилен висока плътност РЕ100, SDR 11, за подземни газопроводи и стоманени тръби за надземни. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0,1 м от мека подложка – пясък или мека пръст без примеси, след което изкопът се запълва в последователност определена от технологичните изисквания за възстановяване на засегнатия терен.         Единствените допълнителен строителни материали са пясък, трошен камък с различна фракция, асфалтобетон или бетон, в зависимост  от финалната настилка, която ще се възстановява. В хода на строителството и при експлоатацията ГРМ не се използват други природни ресурси.

При реализиране на инвестиционното предложение и при експлоатацията не се предвижда да се генерират отпадъчни води.

……………………………………………………………………………………………………………………………

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на изграждането и експлоатацията на газоразпределителната мрежа не се очаква генериране на вредни емисии и вещества във въздуха.      Съоръжението представлява херметически затворена система, по която се транспортира природен газ с определено налягане.         ..

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по които ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтови смеси, почва и камъни, бетон и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране  транспортиране на отпадъци.

Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

По смисъла на Наредба №3 за класификация на отпадъците от 1.04.2004г. генерираните отпадъци са с кодове 170101-бетон, 170302(асфалтови смеси, различни от упоменатите в код 17 03 01), 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 170503 и не съдържащи опасни вещества.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При реализиране на инвестиционното предложение и при експлоатацията не се предвижда да се генерират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализиране и експлоатация на газоразпределителната мрежа не се очаква формиране на опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на дървесни видове, тъй като не засяга такива.

Инвестиционното предложение, по време на неговото реализиране, не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция.

По време на експлоатацията  инвестиционното предложение няма да оказва отрицателно влияние на околната среда, тъй като газопроводната мрежа представлява подземна херметично затворена система. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случаи на авария, не се получава замърсяване на атмосферния въздух. Природният газ не дава отрицателни емисии в околната среда.

          Прилагам:

  1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя – www.aresgas.bg
  2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

Лицензии за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ за територия „Запад“ – 2 бр. копия (Приложение 4, 5);

  1. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1.допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

РЕШЕНИЕ № БД-88-ПР/2008., от РИОСВ Благоевград.

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС -1бр. копие

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

Схема на Газаразпределителна мрежа гр.Благоевград с нанесена съществуваща газоразпределителна мрежа (ГРМ) и ГРМ обект на бъдещо изграждане – разширение – 1 бр. (Приложение 6);

  1. Електронен носител – 1 бр.
  2. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
  3. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
  4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

Дата: 14.11.2019 г.

 

Уведомител: ………………………………….

(подпис)