ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.Информация за контакт с възложителя:

 

 1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„АРЕСГАЗ“ ЕАД,  БУЛСТАТ 813101815

Седалище: гр.София 1301, ул.“Алабин“, № 36, ет.2

 

 1. Пълен пощенски адрес.

гр.Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 25

 

 1. Телефон, факс и e-mail.

тел. 052 / 920 920;  054 / 930 930; факс 052 / 630 544,  е-mail:  office@aresgas.bg,                                     www.aresgas.bg;

 

 1. Лице за контакти.

инж. Стоян Чолаков – Технически директор  в „АРЕСГАЗ“ ЕАД – тел. 0878 346833;                                   инж. Евгени Христов – Ръководител проектиране в „Черноморска газова компания“ ЕООД – тел.               0887 00 54 04.

II.Резюме на инвестиционното предложение:

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,                          оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Към настоящият момент газоразпределителната мрежа (по-нататък за краткост   ГРМ) на гр.Благоевград обхваща изградени газопроводи извън урбанизираната територия – захранващи газопроводи от АГРС Благоевград към градската част и промишлена зона и разпределителни газопроводи, съоръжения и отклонения към потребители в урбанизираната територия.

Общата дължина на ГРМ към края на 2018г. възлиза на 98,9км. Към момента са обхванати по-голямата част на града и значителна част от стопанските обекти – промишлени и административни, а следващите етапи на изграждане са ориентирани към увеличение на мрежата.

Новите трасета, които се предвижда да бъдат изградени са от полиетилен висока плътност PEHD 100, с диаметри Ф32, Ф40, Ф50, Ф63, Ф110, Ф125, Ф180, Ф225 с работно налягане от 0.05 до 1.6 МРа  и обща дължина от 55 км.

По този начин ще се постигне тенденция към намаляване използването на твърди и течни горива за отопление, това от своя страна ще окаже екологичен ефект в урбанизираната територия на града. Не на последно място, следва да се отчете повишаване на комфорта и ефективното оползотворяване на енергията при използването на природен газ.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Има пряка връзка към съществуващата газоразпределителна мрежа на гр.Благоевград. Представлява разширение към ИП „Газоразпределителна мрежа на гр.Благоевград“, за което има издадено Решение № БД-88-ПР/2008г. от РИОСВ Благоевград.
ИП няма връзка към други одобрени с устройствен или друг план дейност. Всички проекти в обхвата на бъдещите инвестиционни предложения ще се разработят и съгласуват с контролните органи, общинските власти и съответните експлоатационни дружества.
При реализацията и експлоатацията на бъдещите инвестиционни намерения няма да се засягат елементи на националната екологична мрежа, няма потенциал за възникване на трансгранични въздействия, ще се използва наличната пътна инфраструктура и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.

Не е налице възможност за кумулиране на процеси на въздействие.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Основните природни ресурси, които ще се използват са полимерен прокат (тръби), фитинги, работна и контролна арматура и неголямо количество строителни материали, които ще се използват съгласно технологията на изграждане на подземните проводи – газопровод. При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се използват електроенергия и питейна вода.

Изграждането и експлоатацията на обекта няма да наруши сериозно баланса на природни ресурси.

 

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Възможно е да се генерират отпадъци, предимно камъни, излишни земни маси и др. Отнетият при строителството хумусен слой ще се депонира и ще се използва при хоризонталната планировка на терена.
Генерирани отпадъци на територията по време на различни стадии
Генерирани отпадъци на територията по време на строителството
Код            Наименование на отпадъка количество

17 01 01         Бетон

17 03 02          Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01

17 05 04          Почва и камъни, различни упоменатите в 17 05 03

20 03 01          Смесени битови отпадъци

Генерирани отпадъци на територията по време на експлоатация

 • Няма да се генерират отпадъци

Генерираните отпадъци ще се съхраняват предварително на обособени обозначени площадки на територията на обекта, а в последствие ще се предават за транспорт и третиране на оторизирани за съответната дейност фирми.

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Реализацията и експлоатацията на обекта не е сериозна предпоставка за предизвикване на замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт.

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

 

Предложението не е с типичен производствен характер и при реализацията или експлоатацията му не се създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната сряда.
Работата с природен газ принципно обаче притежава определена доза риск от възникване на инциденти предизвиквани от природни бедствия, злонамерени действия от външни субекти, технически аварии или при неправилно боравене с инсталацията от страна на обслужващия персонал. От тази гледна точка инвеститорът е предвидил и предприема действия за минимизиране на евентуалните рискове като осигурява напълно независим автоматичен контрол на дейността по експлоатация, осигуряване на пълна документация срещу външно посегателство и обслужване на най-високо ниво от квалифициран персонал.

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

По смисъла на на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

 

„Факторите на жизнената среда“ са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух.

Вредно въздействие върху човешкото здраве не се очаква т. к. предложение не е свързано с процеси отделящи вредни вещества и замърсяващи околната среда с недопустимо въздействие върху нейните фактори, изредени по- горе. Запазената чистота на компонентите/факторите на околната среда няма да има отношение към евентуално последващо и да повлияе недопустимо върху здравето на хората.

 

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Предложението ще се реализира на територията на община Благоевград, в урбанизираната територия. По съществуващата улична регулация, без засягане на частни имоти и излизане извън урбанизираната територия. Бъдещите газопроводи ще водят началото си от изградена и въведена в експлоатация ГРМ.

Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната територия на гр.Благоевград. Бъдещето развитие на мрежата предвижда възможност за изграждане на газопроводи по улици и отклонения, съобразно заявеното желание от потребителите.

Подробни координати на точките на разпределителните газопроводи, ще бъдат дадени в инвестиционните проекти за отделните етапи на изграждане на ГРМ.
Прилагаме Схема на ГРМ в мащаб 1:5000 върху кадастралната карта на гр.Благоевград.
В схемата са отразени:
–        трасетата на изградените разпределителни газопроводи в цвят магента;

–        трасетата на инвестиционните намерения на „Аресгаз“ в син цвят;

 

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Тук основните процеси могат да бъдат разгледани само за аспекта „по време на строителството“

Основни процеси по време на строителството на обекта

Основните процеси при реализацията на инвестиционото предложение включват проучвателни дейности, проектиране, строително монтажни работи, доставка и монтаж на технологичното оборудване.

Проектирането е първоначалният процес и е свързано с изготвяне на проектните материали по всички части, съгласно изискванията на нормативните документи.

След одобряване и оторизиране на проектите инвеститорът ще пристъпи към тяхното изпълнение (строителство, монтажни дейности и т.н.). Ще се прокарат и изградят връзките с инфраструктурните мрежи (газопровод):

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За целите на настоящото предложение не се налага промяна (подобряване) на съществуващите транспортни връзки на територията.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Инвеститора ще извършва всички строителни дейности след получаване на всички разрешителни документи от контролните органи. В зависимост от бъдещите инвестиционни програми, строителството и трудността  на отделните трасета на ГРМ ще бъде в рамките на 15 дни. Експлоатацията на обекта ще е свързана със срока на годност на използваните строителни материали и амортизацията на машинния парк. Очертава се експлоатационен период от над 30 години.  В бъдеще няма идея да бъде прекратена експлоатацията ГРМ.

 

 1. Предлагани методи за строителство.

Технологията за изпълнение на строителството включва следните фази:

Подготвителни работи и мобилизация:

откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво, мобилизиране на човешки ресурс и техника;

Общо строителни дейности:

 • изкопни работи, моделиране на терена: премахване и депониране на хумусния слой съгласно указания и определено местоположение от Община Благоевград, извършване на изкопни работи – траншеи за полагане на газопровода, като за неговото полагане ще бъде изпълнена траншея с широчина от 0.4 до 0.6 м, с максималната дълбочина от 0.9 до 1.1 м, за да бъде постигнато минимално земно покритие на газопровода от 0.8 до 1.1 м; не се предвижда използването на взривни работи;
 • работи по полагане газопровода и обратно засипване: преди монтажа на газопровода дъното на траншеята ще бъде обработено до постигане на плавни преходи, ще бъде почистено от камъни, едри буци пръст и др., ще се изравни със слой от мека почва или пясък с дебелина от 0.1 м, като след полагане на газопроводната тръба около нея и на 0.1 м над нея ще се насипе със същия материал (мека почва или пясък); местоположението на проводите ще се означи със сигнална лента със съответния надпис, положена на разстояние 0.5 м под повърхността на терена; преди обратно засипване на земните маси в изкопаните траншеи, те ще бъдат почистени от замърсявания, камъни, едри буци пръст и др.;

Типично строителство на сграден фонд няма да се осъществява. Изграждането на трасето и полагането на тръбопровода ще се осъществи подземно чрез изкопаване на траншеи посредством строителна техника и полагане на тръбните връзки.

 

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Използването на природен газ за различни дейности (гориво за транспорта, гориво за домакинствата, енергоносител и др.) е голямо предимство пред използването на други енергийни източници имайки предвид опазването на компонентите на околната среда. За съжаление в България и конкретно в района на гр. Благоевград няма изградена плътна газоразпределителна мрежа за доставка на т. н. „синьо гориво“ до основните „дребни“ потребители, поради което е по-високо потреблението на по-замърсяващи енергоносители.

Инвеститорът, отчитайки тази нелицеприятна констатация и имайки предвид както изискванията за снижаване на замърсяването на околната среда така и финансовата изгода предприема начални действия за реализация на своята инициатива.

В настоящият момент територията на района на гр.Благоевград не е изцяло газифицирана, а в същото време е с добри възможности и дадености за осигуряване на необходимостта за доизграждане не ГРМ.;

 

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Картовите материали показват разположението и границите на инвестиционното предложение и предоставят информация за характеристиките на средата и територията за реализация. В посредствена близост няма разположени елементи на национална екологична мрежа. Предвижданията на инвестиционното предложение не противоречат на забраните, посочени в Заповедите на Министъра  на околната среда и водите, свързани със защитената зона.

 

 1. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

В съседство на ГРМ са разположени частни и общински имоти в регулация. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху имотите в съседство.

 

 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Според растително-географското райониране на България (Бондев, 1982) територията, където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към Европейската широколистна горска област, Македоно-Тракийска провинция, Рило-Родопски район, Горнострумски подрайон.

Горнострумският подрайон: Включва Благоевградското, Кюстендилското и Дупнишкото поле и склоновете на заобикалящите ги планини. Фауната се състои главно от палеарктични, европейски и европейско- сибирски видове и малка част медитерански форми. В този подрайон се среща българският палеоендемит струмски гулеш (Noemacheilus bureschi) и гръцката жаба (Rana graeca) .

На територията, където ще се реализират бъдещите инвестиционни намерения и в контактните зони няма местообитания на редки или застрашени от изчезване растителни видове.

В района не са установени индивиди от редки и застрашени от изчезване видове животни.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Единственият строителен материал, необходим при изграждането на газопровода е пясъкът.  Свързването на полиетиленовите тръби се осъществява посредством електрозаваряване, за което се използват  преносими генератори. Временно и изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като строително –  монтажните работи се извършват в светлата част на деня.   При строителството се ангажират местни фирми и работна ръка.

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За всички предстоящи за строеж обекти се набавят разрешителни от оторизирана фирма за технически надзор, от органите на ПБЗН, от Изпълнителна агенция „Железопътна инфраструктура” при преминаване на ж.п. линии, „Басейнова дирекция” и „Напоителни системи” при пресичане на реки, Агенция „Пътна инфраструктура” при преминаване и/или пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа и др. Необходимо е съгласуване с експлоатационните дружества, имащи подземна инфраструктура – „Булгартрансгаз” ЕАД, ЧЕЗ, В и К , Виваком- БТК, линейно кабелно стопанство и пр.

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

Инвестиционото предложение ще се реализира на територията на община Благоевград, в урбанизираната територия на гр.Благоевград. Проектните газопроводи ще водят началото си от проектирана, изградена и въведена в експлоатация ГРМ- гр.Благоевград.

 

 1. съществуващо и одобрено земеползване;

За реализацията на инвестиционото предложение няма да се наложи ново зониране на територията. Не е наложително зиниране на съседни територии и промяна на техния статус свързано с това предложение.

 

 1. мочурища, крайречни области, речни устия;

Предвиденото разширение на ГРМ не е разположено в близост на мочурища, крайречни области, речни устия, като по този начин няма вероятност то да повлияе или върху него да повлияят неблагоприятни стечения на обстоятелства, възникнали от характера на ареала.

 

 1. крайбрежни зони и морска околна среда;

Територията на бъдещото ИП е разположена доста отдалечено от крайбрежни зони и морска околна среда, поради което няма вероятност то да повлияе или върху него да повлияят неблагоприятни стечения на обстоятелства, възникнали от характера на цитираните зони.

 

 1. планински и горски райони;

Територията на бъдещото ИП е разположена в Рило-Родопски район. Предложението не е с типичен производствен характер и при реализацията или експлоатацията му не се създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на планински и горски райони.

 1. защитени със закон територии;

От картовият материал се вижда разположението и границите на инвестиционното предположение и предоставят информация за характера на средата и територията за реализация. В непосредствена близост няма разположени елементи на националната екологична мрежа. Предвижданията на инвестиционното предложение не противоречат на забраните, посочени в Заповедите на Министъра на околната среда и водите, свързани със защитената зона.

 1. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

От картовият материал се вижда разположението и границите на инвестиционното предположение и предоставят информация за характера на средата и територията за реализация. В непосредствена близост няма разположени елементи на националната екологична мрежа. Предвижданията

 

 1. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Територията на реализацията спада в Рило-Родопски район. Неговото изграждане няма да промени съществено съществуващият ландшафт, туй като се предвижда главно да се движим в уличната мрежа. В района на инвестиционното предложение няма видими или открити обекти на културно историческото наследство върху чието съществуване то да може да въздейства.

 

 1. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Територията на реализация на бъдещите ни инвестиционни намерения е уличната мрежа. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху съседни територии.

Инвестиционното предложение ще се реализира върху територия, за която няма данни за наличие на теритоии и/ или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Характера на ИП не е предпоставка за възникване на въздействия върху такива зони и територии.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

Характерът на ИП не е предпоставка за възникване на потенциални значими вредни въздействия водещи до значителни последици за компонентите на околната среда.

 

 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Вредно въздействие върху човешкото здраве не се очаква, защото инвестиционното предложение не е свързано с процеси отделящи вредни вещества и замърсяващи околната среда с последващо влияние върху хората.

Не се предвижда вредно въздействие и върху материални активи. Използването на природните ресурси е в нормални рамки за дейността.

Въздействие върху атмосферния въздух с емитиране на вредни вещества се очаква да е минимално, няма да се реализират горивни процеси или такива които отделят високи нива на вредни емисии в атмосферата.

Въздействието върху територията на реализация (почви, растителен и животински свят, ландшафт) е пряко, незначително, възстановимо. Няма да се реализира въздействие върху и без това бедния от към разнообразие животински и растителен свят.

Въздействието върху повърхностните и подземните водите също ще е несъществено, минимално. Отпадъчни води от обекта не се генерират.

Вредните физични фактори ще се формират временно (през строителния период), въздействие минимално, обратимо, без кумулативен ефект. Очакваните инцидентни нива на шум при строителството ще са в границите на около 50 dBA.

Няма да има недопустимо вредно въздействие върху околната среда от генерирани отпадъци, тъй като те ще са минимално количество, дори и през строителния период и ще се третират организирано от оператора по чистота за региона.

Не се въздейства върху човешкото здраве, защитени природни обекти, културно исторически паметници.

Няма дя се променят характеристиките на ландшафта (изгледни пространства, вид на ландшафта и др).

При нормална експлоатация няма предпоставки за възникване на аварийни ситуации.

 

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвиква въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху растителността в района. Изграждането на инсталацията и съпътстващите инфраструктурни връзки няма да засегне площи с естествена растителност. Унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на автохтонната (коренна) флора в района и растителното биоразнообразие като цяло.

На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение няма добри условия за обитание на животински видове, гнездене и укриване на птици. Тъй като в близост до площадката няма обработваеми площи и влажни биотопи и няма условия за изхранването на прелетните и зимуващите птици не се очаква отрицателно въздействие върху биологичните видове и по-специално върху орнитофауната с оглед използването на прилежащите територии за почивка по време на прелета.

Заключение

По отношение на растителния свят, при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие, тъй като не се засяга обработваема земеделска земя, където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус

По отношение на животинския свят, при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие. Загубата на хабитати на някои гнездещи видове птици с природозащитен статус същото не се очаква, тъй като инвестиционното предложение е в урбанизираната територия, в уличната мрежа на гр.Благоевград.

 

 1. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Бъдещото инвестиционно предложение не е подложено на риск от големи аварии и бедствия. Поради това не се очакват никакви последици спрямо неговото съществуване произтичащи от големи аварии. При евентуални природни бедствия (земетресения, наводнения и др.) биха могли да настъпят определени събития, водещи до изтичане на газ ( но газа е по-лек от въздуха и при авария се разсейва в атмосферата) и невъзможността за експлоатацията му.

 

 1. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Възникналите, макар и минимални въздействия ще са с временен непряк харакер ( при строителните дейности), с очакван минимален отрицателен ефект.

 

 1. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Степента и обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на обекта и минимален за съседни територии т.е. в землището на гр.Благоевград. Няма да има засегнато население от съседни населени места.

 

 1. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността за поява на въздействие е сведена до възможният минимум с предвидените от инвеститора мерки за предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на последствията. Евентуалните въздействия ще са с ниска интензивност и комплексност.

 

 1. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Настъпването на въздействията е свързано с началото на строителните дейности. Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатация на обекта е сведена до минимум. По отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите, ландшафта е обратимо и възстановимо.

 

 1. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Бъдещето инвестиционно намерение е в урабанизираната територия на града, като се взема под внимание всички съществуващи комуникации и се спазват отстоянията по наредба, за да няма съприкосновеност с останалата подземна комуникация.

 

 1. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Характерът на инвестиционното намерение е такъв, че евентуалните въздействия породени от неговата реализация и експлоатация ще са изключително минимални и поради това няма нужда от по-ефективното им намаляване.

 

 1. Трансграничен характер на въздействието.

От реализацията на инвестиционното предложение няма да възникнат проблеми в контекста на трансграничното замърсяване.

 

 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Природният газ не генерира отрицателни емисии в околната среда.

Основните стационарни съоръжения – газорегулаторен пункт (ГРП), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани и в района около тях практически е невъзможно замърсяване на въздуха. Основните инградиенти на природния газ са: метан ~ 98% и етан ~ 1.5%. Съдържанието на сероводород в природния газ е под 0.04% и поради това газът не се категоризира като суровина, съдържаща сероводород.

Транспортираният природен газ има следния компонентен състав:

 • метан                                                                 – 96.732%
 • етан                                                                 –   1.668%
 • пропан                                                                 –   0.537%
 • бутани                                                                 –   0.087%
 • пентани                                                                 –   0.016%
 • хексани                                                                 –   0.009%
 • азот                                                                 –   0.755%
 • въглероден двуокис                                                                 –   0.097%

Физико-химичните свойства на газа са:

 • плътност на газа при нормални условия                                  – 0.6931 кг/нм³
 • нисша калоричност                  – 8129 ккал/нм³
 • висша калоричност                 – 9012 ккал/нм³
 • долна критична граница на взривяване                             –   4.97 обемни %
 • горна критична граница на взривяване                             – 15.97 обемни %

Данните са съгласно сертификат на Булгартрансгаз

Както се вижда от горепосочените данни, природният газ е по-лек от въздуха и при авария се разсейва в атмосферата.

Възможността за перфектна настройка на горивните системи предотвратява образуването на СО почти напълно, а СО2 в сравнение с останалите горива е в значително по-малки количества. Начинът на горене (фронтово) и съставът на газа гарантират силното намаляване емисиите на азотни окиси.

Необходимо е при извършване на строителството и експлоатацията на обекта отрицателните въздействия върху околната среда да се сведат до минимум.

По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът да предвиди следното:

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на строителство:

– при строителството да се използват най-кратките маршрути за придвижване на автотракторната техника;

– използване на съществуващата инфраструктура;

– депониране и съхраняване на хумусния слой и използването му при озеленителните мероприятия;

– недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху земята и почвите през строителния период;

– регламентирано управление на генерираните отпадъци;

– спазване на нормативните документи регламентиращи проектирането и строителството на газоснабдителни системи;

– установяване на добра организация на строителните процеси;

– провеждане на инструктаж на работниците за дейностите по опазване на околната среда и техните задължения и отговорности, съобразно конкретни видове и обем работи;

– провеждане на технически контрол за изправност на механизацията с цел предотвратяване на изтичането на масла и други нефтопродукти, както и недопускане на ремонтни дейности на повредена техника на територията на строителната площадка;

– контрол по ограничаване действията на работниците и механизацията само в рамките на определените с инвестиционен проект необходими площи; недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на терените граничещи със строителната площадка;

– своевременно почистване на строителната площадка от всички ненужни препятствия, отпадъци и излишни земни маси; разделно събиране, временно складиране предаване и депониране на генерираните СО на подходящите за целта места;

– периодично оросяване на земните маси, източници на прахови емисии, при необходимост.

– след приключване на строителните дейности по полагане на газопровода, водопровода и електрически кабел ще бъде извършена техническа рекултивация на засегнатия терен;

– всички дейности по прокопаването на уличната мрежа да се извършват при подходящи атмосферни условия (по-висока влажност и слаби ветрове);

– прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка да се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (между изкопаването и засипването) с цел намаляване на емитирания прах от формираните депа;

– почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране да се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;

– механичното почистване на газопровода от вътрешната страна да се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;

– да се сведе до минимум движението на автотракторна техника по трасето на работа;

– да се минимизира движението на незаети в строителството автомобили;

– автотракторната техника да се концентрира на по-къси участъци за по-бързо приключване на дейността в определения участък;

– прокопаването и обратната засипка да се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.

– да се използват машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околната среда;

– при оформянето на строителната полоса да не се допуска разширение извън предписаните сервитутни граници;

– да не се допуска погребване на отпадъци в траншеята;

– при обратната засипка да се изпълни изкопът отначало с негодната мъртвица, върху която да се насипе хумусът без да се валира, а да се остави за самостоятелно слягане под въздействието на природните условия;

– да се сведе до минимум преминаването през зелени площи и да се извърши след преминаването техническа и биологическа рекултивация.

 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при експлоатация:

– спазване на нормативните документи регламентиращи експлоатацията на газоснабдителни системи;

– разработване на авариен план за обекта, съгласно чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия и провеждане на обучение на обслужващия персонал за защита при бедствия;

– прилагане на подходящи мерки за управление на риска съгласно информацията в Информационния лист за безопасност;

– поддържане в изправност на технологичното оборудване на обекта, включително предпазно-отсекателната арматура, която осигурява автоматично прекратяване на подаването на газ при промяна в параметрите на настройка на вход и изход;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се уведомява Кмета на Общината посредством представяне на настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно настоящето инвестиционно предложение с цел изясняване на общественият интерес. Преди всичко е в обществен интерес, бъдещото разширяване на съществуващата и въведа в експлоатация  ГРМ пред използването на други енергийни източници имайки предвид опазването на компонентите на околната среда и намаляването на вредните емисии. Ще се създаде предпоставка за по-устойчиво развитие на региона.

 

За инвеститора:

/инж.Стоян Чолаков/