Утвърдени цени по лицензионни дейности за териториите на община Хисаря и община Сопот за периода 2020-2022 г.

На 13.02.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди с Решение № 7 на „Аресгаз“ ЕАД, считано от 01.03.2020 г., цени по лицензионни дейности за територията на община Хисаря за периода 2020-2022 г.

 

 1. Пределни цени за дейност „разпределение на природен газ”
  • Индустриални потребители – 10,76 лв./MWh
  • Обществено-административни и търговски потребители – 19,50 лв./MWh
  • Битови потребители – 27,02 лв./MWh
 2. Пределни цени за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител”
  • Индустриални потребители0,41 лв./ MWh
  • Обществено-административни и търговски потребители – 0,53 лв./MWh
  • Битови потребители – 13,62 лв./потребител/месец
 3. Пределни цени за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи:
  • Индустриални потребители:

                        – с максимален часов разход до 400 куб.м – 2860 лв.

                        – с максимален часов разход до 2000 куб.м – 3780 лв.

                        – с максимален часов разход над 2000 куб.м – 4120 лв.

 • Обществено-административни и търговски потребители:

                        – с максимален часов разход до 70 куб.м – 1350 лв.

                        – с максимален часов разход до 400 куб.м – 1600 лв.

                        – с максимален часов разход над 400 куб.м – 1650 лв.

 • Битови потребители – 485 лв.

Забележка: Цените са без включен ДДС

 


 

На 13.02.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди с Решение № 8 на „Аресгаз“ ЕАД, считано от 01.03.2020 г., цени по лицензионни дейности за територията на община Хисаря за периода 2020-2022 г.

 

 1. Пределни цени за дейност „разпределение на природен газ”
 • Индустриални потребители – 9,56 лв./MWh
 • Обществено-административни и търговски потребители – 19,47 лв./MWh
 • Битови потребители – 27,15 лв./MWh
 1. Пределни цени за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител”
  • Индустриални потребители0,24 лв./MWh
  • Обществено-административни и търговски потребители – 1,32 лв./MWh
  • Битови потребители – 13,93 лв./потребител/месец
 2. Пределни цени за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи:
  • Индустриални потребители:

                        – с максимален часов разход до 400 куб.м – 2860 лв.

                        – с максимален часов разход до 2000 куб.м – 3780 лв.

                        – с максимален часов разход над 2000 куб.м – 4120 лв.

 • Обществено-административни и търговски потребители:

                        – с максимален часов разход до 70 куб.м – 1350 лв.

                        – с максимален часов разход до 400 куб.м – 1600 лв.

                        – с максимален часов разход над 400 куб.м – 1650 лв.

 • Битови потребители – 485 лв.

Забележка: Цените са без включен ДДС

Дата на публикуване: 04.03.2020 г.