ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

ДО:

Клиенти на „Аресгаз“ ЕАД, които ползват природен газ за битови нужди в лицензирани обособени територии „Добруджа”, общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг; “Мизия” и община Бяла Слатина

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме, че е налице приета промяна на императивната нормативна уредба в страната, а именно: влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката на 24.04.2020 г., бр.38 на ДВ, по-точно §1, промяна в чл.30, ал.1, т.7, ново изречение второ: „Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени.“ и на основание чл.59, изречение второ от подписаните Общи условия на договорите за продажба на природен газ за битови нужди на обособени територии „Добруджа”, общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг; “Мизия” и община Бяла Слатина,

Считано от 01.04.2020 г., „Аресгаз“ ЕАД ще отчита и фактурира ежемесечно консумираните количества природен газ на своите клиенти, които ползват природен газ за битови нужди в гореописаните обособени територии.

В случай на необходимост от допълнителни разяснения и информация, не се колебайте да се свържете с нас.

 

С уважение,
Венета Райкова
Изпълнителен директор