УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново – ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.

изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. ДВ бр.67 от 2019г., в сила от 28.08.2019г.)

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ВАРНА

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

от       „ АРЕСГАЗ“ ЕАД-гр. Варна ул. „Цар Симеон I“ №25, 052 /920-920

(име, адрес и телефон за контакт)

 

1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

(седалище)

 

Пълен пощенски адрес: 1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0886/06-29-32, office@aresgas.bg

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Венета Райкова

Лице за контакти: инж. Тодорка Джинова- Ръководител Направление Инвеститорски контрол

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „АРЕСГАЗ” EАД

 

има следното инвестиционно предложение:

Рaзпределителен газопровод предвиден да захрани поземлен имот (ПИ)20482.505. 117 в “Промишлена зона-юг”, собственост на “Технойон” АД  в землището на Община Девня, в границите на урбанизираната територия на  кв.”Повеляново” и “Промишлена зона-юг”, гр. Девня

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.Резюме на предложението:

ИП има за цел да захрани с природен газ ПИ 20482.505.117 в “Промишлена зона юг” собственост на “Технойон” АД-, в землището на гр. Девня, общ.Девня , ЕКАТТЕ 20482, чрез изграждане на разпределителен газопровод.

За инвестиционното предложение „Газификация на Община Девня – Проектиране и изграждане на газоразпределителна мрежа за природен газ на територията на гр. Девня” има издадено РЕШЕНИЕ № ВА 90 ПР/2011 г (03.09.2011 г.) за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение (ИП) е в резултат от издадени лицензии на името на „Черноморска технологична компания” АД от ДКЕВР: Лицензия № Л-132-08 / 26.02.2004 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия Добруджа и общините Добрич и Тервел , и Лицензия № Л-132-12 / 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия Добруджа и общините  Добрич и Тервел, а също така и сключен договор за присъединяване със съответния потребител.

·                 Трасето на газопровода започва от  Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Девня, находяща се в ПИ 20482.253.32, собственост на “Булгартрасгаз” ЕАД,  преминава извън урбанизираната територия, последователно в ПИ 20482.253.56,  20482.280.144, 20482.280.143, 20482.280.142 и  20482.280.124 и достига до урбанизираната територия на кв. Повеляново. В урбанизираната територия трасето на разпределителния газопровод преминава по улиците “Рила”, “Мусала”, “Съединение” и “Строител”, в съответствие с приета план-схема за газоснабдяване на кв. Повеляново. Трасето на газопровода пресича Път III – 2008, ПИ 20482.186.9 – трети клас от републиканската пътна мрежа и преминава в урбанизираната територия на “Промишлена зона – юг” – последователно през поземлен имот ПИ 20482.505.180 и се разполага в ул. “Пристанищна” – ПИ 20482.505.654;

·                 След ул. “Пристанищна”, трасето на газопровода преминава последователно през ПИ 20482.505.327, в кратък участък през ПИ 20482.505.92, следвайки естествено образувания черен път на терен, и отново се връща в ПИ 20482.505.327, достига надземния провод на “ОЙЛТАНКИНГ БАЛГАРИЯ” АД и по подобен начин пресича ЖП линия София Варна – ПИ 20482.505.92, чрез хоризонтален сондаж;

·                 Трасето достига границата на имота на “Технойон” АД в рамките на ПИ 20482.505.92.

 

Дължината на газоразпределителната мрежа, която ще бъде изградена е  в порядъка 4740.80 м, както следва: 650 м от АГРС Девня до урбанизираната територия на кв. Повеляново; 1710 м в урбанизираната територия на кв. Повеляново; 100 м – в обхвата на път III-2008 от републиканската пътна мрежа, 1180 м в урбанизираната територия на “Промишлена зона – юг”, гр. Девня (ул. „Пристанищна“); 1100 м извън урбанизираната територия в общинска публична територия и пресичане на ЖП линия София Варна.

Максималния капацитет на проектия газопровод е определен на 4000 nm³/h.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

Газопроводите ще се проектират с полиетиленови тръби висика плътност РЕ 100, SDR 11 с диаметри определени на база хидравлични изчисления  с оглед да се изпълнят изискванията за допустима скорост и са  в диапазона Ф200, Ф160, Ф 125, Ф 110, Ф 90; Газоразпределитерната мрежа ще се проектира с работно налягане както следва: максимално работно налягане – 10 bar, номинално работно налягане 5 bar.

Сервитутите на разпределителния газопровод са както следва:

– за разпределителни газопроводи в урбанизирани територии – симетрични ивици от двете страни на газопровода с широчина 0,40 м;

– извън урбанизирната територия в през земеделски поземлени имоти за газопроводи от полиетиленови тръби до Ду 300 мм: ивици с широчина по 2 m от двете на газопровода;

– извън урбанизирната територия в през полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища, за газопроводи от полиетиленови тръби до Ду 300 мм: ивици с широчина по 1 m от двете на газопровода;

 

Строително-монтажните работи (СМР) включват прокопаване на траншеи с широчина около 40-60 см и дълбочина средно 100 см, полагане на метални или полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10 см над горната образуваща на тръбата.Отнентия хумусен пласт се използва за рекултивация на изкопите след засипването им. В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната им последователност.Прокарването на газопроводите може да се осъществи и  чрез хоризонтално сондиране. Не се предвижда да се използват взривни дейности.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

 

Инвестиционното предложение е пряко обвързано с:

– приетата кадастрална карта, действащите устройствени схеми и планове на гр. Девня и схема за газификация на кв.”Повеляново”;

– специализирани карти на подземните мрежи и съоръжения на подземната инфраструктура и озходни данни за изградената инфраструктура от експлоатационните предприятия;

-скици на имотите от АГКК – информация за засегнатите имоти и геодезическо заснемане в района на трасето.

 

Проектирането на газоразпределителната мрежа ще бъде съобразено с имотните граници на частните парцели и регулационно оформените улици, тротоари и зелене площи, общинска собственост.

 

Инвестиционният проект за изграждане на газоразпределитална мрежа се съгласуват от всички експлоатационни компании и ПБЗН,  и тяхното реализиране е след издаване на разрешение за строеж от общинската администрация. Въвеждането в експлоатация се извършва от органите на лицензиран технически надзор и след провеждане на държавна приемателна комисия назначена от ДНСК.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

·                 Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Девня, в уличната мрежа, представляваща общинска публична собственост и на места – в общинска частна собственост.

Трасето на газопровода започва от  Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Девня, находяща се в ПИ 20482.253.32, собственост на “Булгартрасгаз” ЕАД,  преминава извън урбанизираната територия, последователно в ПИ 20482.253.56,  20482.280.144, 20482.280.143, 20482.280.142 и  20482.280.124 и достига до урбанизираната територия на кв. Повеляново. В урбанизираната територия трасето на разпределителния газопровод преминава по улиците “Рила”, “Мусала”, “Съединение” и “Строител”, в съответствие с приета план-схема за газоснабдяване на кв. Повеляново. Трасето на газопровода пресича Път III – 2008, ПИ 20482.186.9 – трети клас от републиканската пътна мрежа и преминава в урбанизираната територия на “Промишлена зона – юг” – последователно през поземлен имот ПИ 20482.505.180 и се разполага в ул. “Пристанищна” – ПИ 20482.505.654;

·                 След ул. “Пристанищна”, трасето на газопровода преминава последователно през ПИ 20482.505.327, в кратък участък през ПИ 20482.505.92, следвайки естествено образувания черен път на терен, и отново се връща в ПИ 20482.505.327, достига надземния провод на “ОЙЛТАНКИНГ БАЛГАРИЯ” АД и по подобен начин пресича ЖП линия София Варна – ПИ 20482.505.92, чрез хоризонтален сондаж;

Трасето достига границата на имота на “Технойон” АД в рамките на ПИ 20482.505.92

Прилагаме схема на проектното трасе на (ГРМ) Разпределителен газопровод предвиден да захрани поземлен имот (ПИ)20482.505.117 собственост на “Технойон” АД в “Промишлена зона-юг”  на  гр. Девня , кв. “Повеляново  (Приложение 2), където са отразени трасетата на проектните разпределителни газопроводи :

 С инвестиционното предложение няма да се засяга националната екологична мрежа, то няма да окаже трансгранично въздействие, ще се използва наличната пътна инфраструктура и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

 

Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина от 0,4 до 0,6 м и дълбочина от 1,0 м до 1,2(1,5) м, в зависимост от използвания диаметър тръба. Допускат се и по-големи дълбочини на полагане или по специфични случаи, при условие че се прилага метода на хоризонтално сондиране, или е необходимо да се пресекат други подземни комуникации.

Предвижда се при бъдещо разширение на ГРМ да се използват основно тръби от полиетилен висока плътност РЕ100, SDR 11 за подземни газопроводи и стоманени тръби за надземни такива. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0,1 м от мека подложка пясък или мека пръст без примеси, след което изкопът се запълва в последователност определена от технологичните изисквания за възстановяване на на засегнатия терен. Единствените допълнителни строителни материали са пясък, трошен камък с различна фракция, асфалтобетон или бетон, в зависимост  от финалната настилка, която ще се възстановява. В хода на строителството и при експлоатацията ГРМ не се използват други природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на настоящото инвестиционно намерение е изключено да се образуват определени за приоритетни и приоритетно опасни вещества по приложения №1  и №2 от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители.

Не се очаква образуване на емисии , които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случай на авария, той се издига нагоре в атмосферата и няма риск да засегне подпочвени води или водни басейни, каквито дори няма в близост до местоположението на трасето за изграждане. Изключено е депониране на отпадъци и опасни вещества в места, откъдето може да произтече замърсяване на водите, тъй като няма да се генерират такива.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на изграждането и експлоатацията на газоразпределителната мрежа не се очаква генериране на вредни емисии и вещества във въздуха.

Мероприятията за снижаване нивото на вредното въздействие върху околната среда по време на строителство на газопровдната инсталация, за избягването му или ликвидиране на последиците от него се свеждат до следното:

По отношение на прахоотделянето:

Всички дейности по изкопните работи се извършват при подходящи атмосферни условия (при слаби ветрове);

Прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (времето между изкопаването и засипването е в рамките на светлата част на деня) с цел намаляване на емитирания прах от формираната строителна площадка;

Почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;

Механичното почистване на газопровода от вътрешната страна  се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;

Движението на автотранспортната и строителна техника по трасето се свежда до минимум.

Прокопаването и обратната засипка се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.

Използват се машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околнота среда.

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 

По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по които ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтови смеси, почва и камъни и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране и транспортиране на отпадъци. Отпадъците ще се събират разделно и ще се предават за оползотворяване. Предаването и приемането на строителните отпадъци ще се извършва  въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност. Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

По смисъла на Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 1.04.2004 год.  генерираните отпадъци са с кодове 170504почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, 170302 (асфалтови смеси, , различни от упоменатите в код 17 03 01).

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

 

При реализиране и експлотация на газоразпределителната мрежа не се очаква формиране на отпадъчни води

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализиране и експлоатация на газоразпределителната мрежа не се очаква формиране на опасни химични вещества.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 

Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на дървесни видове, тъй като то не засяга такива.

Инвестиционното предложение, по време на неговото реализиране, не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция.

По време на експлотацията  инвестиционното предложение няма да оказва отрицателно влияние на околната среда, тъй като газопроводната мрежа представлява подземна херметично затворена система. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случаи на авария, не се получава замърсяване на атмосферния въздух. Природният газ не дава отрицателни емисии в околната среда.

Инвестиционното предложение няма да породи нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

 

Прилагам:

1.     Лицензия за разпределение на природен газ на територията на регион „Добруджа” № Л-132-08/26.02.2004 г. (Приложение 1);

2.     Схема на проектното трасе на разпределителнителния  газопровод  (Приложение 2);

3.      РЕШЕНИЕ №ВА 90 – ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 1 бр. копие (Приложение 3);

4.     Удостоверение за актуално състояние на фирмата и копие от код по БУЛСТАТ (Приложение 4);

5.     Електронен носител – 1 бр.;

6.     Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

7.     Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

8.     Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: 30.06.2020 г.

 

Уведомител: ……………………

инж. Тодорка Джинова

Ръководител направление инв.контрол