УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

изх. №141/ 16.02.2021

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от       „ АРЕСГАЗ“ ЕАД-гр. Варна ул. „Цар Симеон I“ №25, 052 /920-920

(име, адрес и телефон за контакт)

 

1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

(седалище)

 

Пълен пощенски адрес: 1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0886/06-29-32, office@aresgas.bg

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Венета Райкова

Лице за контакти: инж. Тодорка Джинова- Ръководител Направление Инвеститорски контрол в „АРЕСГАЗ“ EАД – тел. 0886 06 29 32

инж. Евгени Христов – Ръководител проектиране в „Черноморска газова компания“ ЕООД – тел. 0887 00 54 04

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че фирма „АРЕСГАЗ” EАД

има следното инвестиционно предложение:

Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Аксаково – Разширяване на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково в урбанизираната територия.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение не е ново и представлява разширение на дейността на „Аресгаз“ ЕАД по проектиране и изграждане на газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия на гр. Аксаково и присъединяване, и захранвяне на клиенти с природен газ. Дейността, която компанията извършва е в съответствие с издадени лицензии за разпределение  и снабдявне от краен снабдител за  територия „Добруджа“,издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За инвестиционното предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково” има издадено РЕШЕНИЕ № 102-ПР/2004 г (29.12.2006г.) за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

      Към настоящия момент газоразпределителната мрежа (по-нататък за краткост ГРМ) на гр. Аксаково обхваща изградени газопроводи извън урбанизираната територия – захранващ газопровод от Газорегулаторна станция Варна (ГРС Варна) към градската част и разпределителни газопроводи, съоръжения и отклонения към потребители в урбанизираната територия. Общата дължина на ГРМ към края на 2020 г. възлиза на 23,34 км. Текущия етап на изграждане на ГРМ е Етап 22.1, предстои проектиране на Етап 23, като към момента са обхванати значителна част от административни обекти, а следващите етапи на изграждане са основно ориентирани към увеличение дела на битовия и стопанския сектор. По този начин ще се постигне тенденция към намаляване използването на твърди и течни горива за отопление, това от своя страна ще окаже екологичен ефект в урбанизираната територия на града. Не на последно място, следва да се отчете повишаване на комфорта и ефективното оползотворяване на енергията при използването на природен газ.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

       

         На този етап газоразпределителната мрежа е изградена от полиетиленови тръби висока плътност, сертифицирани за работа с природен газ. От полиетиленова тръба висока плътност PE-HD е изграден захранващият газопровод от Газорегулаторна станция Варна (ГРС Варна) собственост и експлоатиран от „Булгартрасгаз“ ЕАД, до урбанизираната територия. Основната част от разпределителните газопроводи и отклоненията към потребителите е изградена от полиетиленови тръби висока плътност PE-HD. Бъдещото изграждане и развитие на ГРМ се предвижда да се извършва основно с полиетиленови тръби с диаметри в порядъка от Ф 160 до Ф32, а за надземните части към съоръженията ще се използват стоманени тръби.

          Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина от 0,4 до 0,6 м. Минималното земно покритие  върху разпределителните газопроводи е 0,8м., допуска се в места, където няма автомобилно движение, минималното покритие да бъде 0,6м. Допускат се и по-големи дълбочини на полагане или по специфични случаи, при условие че се прилага метода на хоризонтално сондиране, или е необходимо да се пресекат други подземни комуникации.

           ГРМ на гр. Аксаково е организирана така, че захранващите газопроводи да функционира с налягане Р раб.  = 5 bar.

           Основните процеси обуславящи изпълнението на инвестиционното предложение е извършване на предварително проучване за възможността за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, съгласно подадени заявления за газоснабдяване, инвестиционно проектиране, одобряване и издаване на разрешение за строеж, изграждане на ГРМ, въвеждане в експлоатация и поддръжка на газовата инфраструктура в експлоатационния период.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение по разширяване на газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия на гр. Аксаково има пряка връзка към съществуващата и въведена в експлоатация газоразпределителна мрежа, проектите по рехабилитация на пътната инфраструктура в урбанизираната територия, проекти за изграждане и ремонт на други подземни и надземни комуникации, проекти на нови сгради със стопанско или жилищно предназначение.

      Инвестиционните проекти за изграждане на газоразпределитална мрежа се съгласуват от всички експлоатационни компании и ПБЗН,  и тяхното реализиране е след издаване на разрешение за строеж от главен архитект на Община Аксаково. Въвеждането в експлоатация се извършва от органите на ДАМТН и след провеждане на държавна приемателна комисия назначена от ДНСК.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната територия на гр.Аксаково – по съществуваща улична регулация. Бъдещите разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения ще водят началото си от изградена и въведена в експлоатация Газоразпределителна мрежа (ГРМ).
Разширението на ГРМ обхваща следните улици в гр.Аксаково: ул.“Ивайло“, ул.“Батова“, ул.“Момина сълза“, ул.“Кокиче“, ул.“Мъглиж“, ул.“Георги Петлешев“, ул.“Побити камъни“, ул.“Трепетлика“, ул,“Роза“, ул.“Митко Палаузов“, ул.“Марциана“ , ул.“Йордан Енчев“, ул.“Овеч“, ул.“Владислав Варненчик“ , ул.“Илия Димитров“, ул.“Петрича“, ул.“Албена“, ул.“Велико Димитров“, ул.“Детелина Минчева“, ул.“Тракия“, ул.“Михаил Иванов“, ул.“Александър Павлович“, ул.“Яков Кусолкин“, ул.“Грозден“, ул.“Боряна“,  ул.“Тревен“, ул.“Орлово гнездо“, ул.“Добруджа“, ул.“Здравец“, ул.“Акация“, ул.“Дръзки“, ул.“Бреза“, ул.“Извор“, ул.“Чайка“, ул.“Цанко Церковски“, ул.“Петър Маринов“, ул.“Нанко Недев“, ул.“Панайот Хитов“, ул.“Слави Дойчев“, ул.“Капитан Петко Войвода“, ул.“Георги Кондолов“, ул.“Иван Вазов“, ул.“Петрова нива“, ул.“Хаджи Димитър“, ул.“Васил Белев“, ул.“Тополи“, ул.“Лозница“, ул.“Странджата“, ул.“Георги Аспарухов“, ул.“Атанас Буров“, второстепенни улици, общински частни имоти, имоти комплексно застрояване, зелени площи, паркове, дерета, паркинги, алеи, площади, между блокови пространства
и улици без имена, за които община Аксаково е предвидила улична регулация.

Подробни координати на точките на разпределителните газопроводи, ще бъдат дадени в инвестиционните проекти за отделните етапи на изграждане на ГРМ.

С инвестиционното предложение няма да се засяга националната екологична мрежа, то няма да окаже трансгранично въздействие, ще се използва наличната пътна инфраструктура и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.

       Прилагаме 1 бр. проектна документация включваща карта в мащаб 1:3500 изобразяваща кадастралната карта на гр. Аксаково с нанесена съществуваща газоразпределителна мрежа (ГРМ) и ГРМ обект на бъдещо изграждане – разширение.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

        Предвижда се при бъдещо разширение на ГРМ да се използват основно тръби от полиетилен висока плътност РЕ100, SDR 11 за подземни газопроводи и стоманени тръби за надземни такива. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0,1 м от мека подложка пясък или мека пръст без примеси, след което изкопът се запълва в последователност определена от технологичните изисквания за възстановяване на засегнатия терен в първоначалния му вид. Единствените допълнителни строителни материали са пясък, трошен камък с различна фракция, асфалтобетон или бетон, в зависимост  от финалната настилка, която ще се възстановява. В хода на строителството и при експлоатацията ГРМ не се използват други природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

         При реализацията на настоящото инвестиционно намерение е изключено да се образуват определени за приоритетни и приоритетно опасни вещества по приложения №1  и №2 от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители.

         Не се очаква образуване на емисии , които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случай на авария, той се издига нагоре в атмосферата и няма риск да засегне подпочвени води или водни басейни, каквито дори няма в близост до местоположението на трасето за изграждане. Отпадъците се предават за рециклиране на регламентирани за целта площадки или на депа за неопасни отпадъци. Изключено е опасни вещества да попаднат в места, откъдето може да произтече замърсяване на водите, тъй като няма да се генерират такива.

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

         По време на изграждането и експлоатацията на газоразпределителната мрежа не се очаква генериране на вредни емисии и вещества във въздуха.

         Мероприятията за снижаване нивото на вредното въздействие върху околната среда по време на строителство на газопровдната инсталация, за избягването му или ликвидиране на последиците от него се свеждат до следното:

По отношение на прахоотделянето:

Всички дейности по изкопните работи се извършват при подходящи атмосферни условия (при слаби ветрове);

Прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (времето между изкопаването и засипването е в рамките на светлата част на деня) с цел намаляване на емитирания прах от формираната строителна площадка;

Почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;

Механичното почистване на газопровода от вътрешната страна  се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;

Движението на автотранспортната и строителна техника по трасето се свежда до минимум. Камионите, с които се транспортират отпадъци от строителството на ГРМ се движат по определени от Община Аксаково маршрут.

Прокопаването и обратната засипка се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.

Използват се машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околнота среда.

        По време на експлотацията  инвестиционното предложение няма да оказва отрицателно влияние на околната среда, тъй като газопроводната мрежа представлява подземна херметично затворена система. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случаи на авария, не се получава замърсяване на атмосферния въздух. Природният газ не дава отрицателни емисии в околната среда.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по който ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтови смеси, почва и камъни, бетон, излишна земна маса и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране на отпадъци. Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

Събирането и транспортирането на отпадъците ще се извършва от фирма, притежаваща съответния регистрационен документ.

По смисъла на Наредба № 2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците те са с кодове 170504почва и камъни, 170302 (асфалтови смеси, , различни от упоменатите в код 17 03 01) и 170101-бетон.

Депата и площадките, на които се предават строителните отпадъци е необходимо да притежават разрешение за извършване на дейности за третиране на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При реализиране и експлотация на газоразпределителната мрежа не се очаква формиране на отпадъчни води

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализиране и експлоатация на газоразпределителната мрежа не се очаква формиране на опасни химични вещества.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 

Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на дървесни видове, тъй като то не засяга такива.

Инвестиционното предложение, по време на неговото реализиране, не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция.

Инвестиционното предложение няма да породи нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

 

Прилагам:

1.       Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение – Лицензия за разпределение на природен газ за територия „Добруджа“ – 1 бр. копия;

2.       РЕШЕНИЕ № 102-ПР/2004 г (29.12.2006г.)

3.       Проектна документация включваща карта в мащаб 1:3500 изобразяваща кадастралната карта на гр. Аксаково с нанесена съществуваща газоразпределителна мрежа (ГРМ) и ГРМ обект на бъдещо изграждане – разширение – 1 бр.;

4.       Електронен носител – 1 бр.;

 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

Дата: 15.02.2021 г.                                                                    Уведомител: ……………………….…

инж. Тодорка Джинова

/Ръководител направление инв.контрол /