УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ШУМЕН

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

от „АРЕСГАЗ“ АД (предишно наименование „Черноморска технологична компания” АД) 1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

 

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” №25

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 052 / 920 920;  054 / 930 930; факс 052 / 630 544;

 е-mail:  office@aresgas.bg, www.aresgas.bg

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Масимо Бонато  –  Изпълнителен директор

 

Лице за контакти: инж. Тодорка Джинова – Инвеститорски контрол  в „АРЕСГАЗ“ АД – тел. 0886 06 29 32; инж. Евгени Христов – Ръководител проектиране в „Черноморска газова компания“ ЕООД – тел. 0887 00 54 04.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „АРЕСГАЗ” АД

има следното инвестиционно предложение: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод към ПИ 83510.621.9 в местност Якова, землище на гр. Шумен,  община Шумен,  област Шумен и газопроводни отклонения

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: Инвестиционното предложение е ново и е в резултат от заявен интерес от страна на фирма Булпор ЕООД да се присъедини към газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ АД лицензиант за дейностите разпределение  и снабдявне от краен снабдител за  територия „Добруджа“, доказани с издадени лицензии от КЕВР.

Чрез инвестиционното предложение се цели да се изгради разпределителен газопровод и да се захрани с природен газ поземлен имот с идентификатор ПИ 83510.621.9, както и поземлените имоти по трасето на разпределителния газопровод: ПИ 83510.580.32,  ПИ 83510.580.8, ПИ 83510.580.34, ПИ 83510.580.35, ПИ 83510.580.38, ПИ 83510.580.9, ПИ 83510.580.14.

ПИ 83510.621.9 ще се използва от фирма БУЛПОР“ ЕООД за осъществяване на тяхната дейност, а природният газ ще бъде основен енергоносител и ще се използва за  технологични и битови нужди, като отопление, готвене, гореща вода.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Разпределителния газопровод, обект на разглеждане ще води началото си от съществуващ и въведен в експлотация газопровод по бул. „Ришки проход”.  Предвижда се трасето на новия газопровод да се започне в ПИ 83510.580.15 и да се разположи в ПИ 83510.580.12 – местен път, като се изгради от полиетиленови тръби восока плътност (PEHD) с диаметър Ф110. Газопроводът и отклоненията ще бъдат положени подземно, като надземно ще се разполагат съоръженията за регулиране на налягането и измерване на консумирания природен газ,  разположени до границата на имота.

Работното налягане на газопровода ще бъде в порядъка P = 5 – 6 bar, каквото е в изградената газоразпределителна мрежа на „Аресгаз” на територията на гр. Шумен. Максималния дебит  през разпределителния газопровод, в зависимост от диаметъра на тръбата ще бъде в порядъка на Q=2100 stm3/h (стандартни метри кубически на час).

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното намерение има пряка връзка към съществуващата газоразпределителна мрежа на гр. Шумен.  За нея има издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС:  РЕШЕНИЕ № ШУ – 25/2004 г.

4. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Шумен, извън урбанизираната територия на гр. Шумен в непосредствена близост до „Лифтком” ООД и Логистичен център за хранителни и промишлени стоки на „ЦБА Шумен” ООД . Ще бъдат засегнати следните поземлени имоти:  ПИ 83510.580.15Общинска частна собственост – територия  на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа и ПИ 83510.580.12 –Общинска публична собственост, Територия на транспорта, НТП За местен път. За реализирането на проекта предварително ще се изиска съгласие от Община Шумен.

Началната точка на газопровода и крайната се определят със следните координати в координатна система 2005 UTM зона 35:

  Начална точка на газопровод (приблизителна) –  Х = 4791399.600 Y= 618490.531    

 Крайна точка на газопровод (приблизителна) – Х = 4791189.177 Y = 618583.450.

С инвестиционното намерения няма да се засяга националната екологична мрежа, то няма да окаже трансгранично въздействие, ще се използва наличната пътна инфраструктура и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.

Прилагаме 1 бр. ситуация (Приложение 7) на участъка и отклоненията на разпределителния газопровод, където с плътна лилава линия е отразено новото трасе, а с пунктирна лилава линия – съществуващата газоразпределителна мрежа на „Аресгаз”. С пунктирна черна линия е означен сервитутът на проекто – газопровода.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина 0.4 м и дълбочина до 1.0 м, полагане на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100, SDR 11. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0.1 м от мека подложка пясък, след което изкопът се запълва с пръст и нарушеното покритие се възстановява. Единственият допълнителен строителен материал е пясъкът, необходим за защита на тръбите от нарушаване целостта на повърхността им. В хода на строителството и при експлоатацията не се използват други природни ресурси.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на изграждането и експлоатацията на газопровода не се очаква генериране на вредни емисии и вещества във въздуха. Съоръжението представлява херметически затворена система, по която се транспортира природен газ с определено налягане.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по които ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтова настилка, почва и камъни, изкопана земна маса и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране и транспортиране на отпадъци. Трасето, предмет на настоящото инвестиционно предложение ще се разположи основно в полски път и почти няма да се генерират отпадъци. Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

По смисъла на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците те са с код 170302 (асфалтови смеси, различни от упоменатите в код 17 03 01), 170504 (почва и камъни, различни упоменатите в 17 05 03),  Код 17 05 06 – (Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05) и не съдържат опасни вещества.’’

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При реализиране и експлотация на газопровода не се очаква формиране на отпадъчни води

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализиране и експлоатация на газопровода не се очаква формиране на опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал.

2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. – Входящ номер на писмо до община Шумен, (Приложение 6), публикация на информация за инвестиционното предложение на интернет сайта на „Аресгаз“ АД, (Приложение 7);2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение – Лицензии за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ за територия „Добруджа“ – 1 бр. копие (Приложение 4 и 5);

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

·             РЕШЕНИЕ № ШУ-25/2004 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 1 бр. копие (Приложение 2);

·             Удостоверение за актуално състояние на фирмата – 1 бр. копие  (Приложение 3);

 

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – Ситуация на проектно трасе на разпределителния газопровод и газопроводни отклонения – 1 бр. (Приложение 1);

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 28.08.2017 г.

 

Уведомител: ……………………

инж. Тодорка Джинова

Инвеститорски контрол