УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ШУМЕН

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от       „ АРЕСГАЗ“ ЕАД-гр. Варна ул. „Цар Симеон I“ №25, 052 /920-920

(име, адрес и телефон за контакт)

 

1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

(седалище)

 

Пълен пощенски адрес: 1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0886/06-29-32, office@aresgas.bg

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Венета Райкова

Лице за контакти: инж. Тодорка Джинова – Ръководител Направление Инвеститорски контрол в „АРЕСГАЗ“ EАД – тел. 0886 06 29 32

инж. Евгени Христов – Ръководител проектиране в „Черноморска газова компания“ ЕООД – тел. 0887 00 54 04

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „АРЕСГАЗ” EАД

има следното инвестиционно предложение:

Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен,  Етап 31 Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 14 – втори етап на строителство с Етап 23.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е ново и представлява връзка между проектиран Разпределителен газопровод – Клон 14 – втори етап на строителство – от индустриален парк „Шумен“ до ГРМ – гр. Шумен  с изграден Етап 23 на ГРМ – гр. Шумен. Газопроводът ще бъде изграден в регулацията на бул. „Симеон Велики“ от полиетиленови тръби с висока плътност РE 100 SDR 11  Æ 200, ще работи под налягане 1 МРа и ще захранва газоразпределителната мрежа на гр. Шумен с природен газ. Дължината на линейния обект ще е около 860 м.

 

За всеки един от посочените газопроводи има издадено от МОСВ – Регионална инспекция – гр. Шумен решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – РЕШЕНИЕ № ШУ-13-ПР/2012 и РЕШЕНИЕ № ШУ-48-ПР/2017 г., а за цялата градска и околоградска зона на гр. Шумен има постановено РЕШЕНИЕ № ШУ-25/2004 г.  

Дейността, която компанията извършва е в съответствие с издадени лицензии за разпределение  и снабдявне от краен снабдител за  територия „Добруджа“, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

       

         Разпределителният газопровод ще бъде изграден от полиетиленови тръби висока плътност, сертифицирани за работа с природен газ. От полиетиленова тръба висока плътност PE-HD е изграден Етап 23 – газопровод, захранващ с природен газ „САРК България“ АД и ще бъде изграден Клон 14 – втори етап на строителство.  Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншея с широчина 0,6 м. Минималното земно покритие  върху разпределителните газопроводи е 0,8 м., допуска се в места, където няма автомобилно движение, минималното покритие да бъде 0,6м. Допускат се и по-големи дълбочини на полагане или по специфични случаи, при условие че се прилага метода на хоризонтално сондиране, или е необходимо да се пресекат други подземни комуникации.

        

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение по изграждане на връзка между Етап 23 и Клон 14 – втори етап на строителство има пряка връзка със съществуващата и въведена в експлоатация газоразпределителна мрежа.

      ПУП и инвестиционният проект ще се съгласуват от всички експлоатационни компании и ПБЗН,  и тяхното реализиране е след издаване на разрешение за строеж от общинската администрация. Въвеждането в експлоатация се извършва от органите на ДАМТН и след провеждане на държавна приемателна комисия назначена от ДНСК.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира извън  урбанизираната територия на гр. Шумен – по съществуваща улична регулация на бул. „Симеон Велики“ – ПИ 83510.60.133.

Подробни координати на точките на разпределителния газопровод  ще бъдат дадени в ПУПинвестиционният проект.

С инвестиционното предложение няма да се засяга националната екологична мрежа, то няма да окаже трансгранично въздействие, ще се използва наличната пътна инфраструктура и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвижда се при изграждането на газопровода да се използват тръби от полиетилен висока плътност РЕ100, SDR 11. Газопроводът ще се изгради изцяло подземно, като под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0,1 м от мека подложка пясък или мека пръст без примеси, след което изкопът се запълва в последователност определена от технологичните изисквания за възстановяване на засегнатия терен в първоначалния му вид. Единствените допълнителни строителни материали са пясък, трошен камък с различна фракция, асфалтобетон или бетон, в зависимост  от финалната настилка, която ще се възстановява. В хода на строителството и при експлоатацията на газопровода не се използват други природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на настоящото инвестиционно намерение е изключено да се образуват определени за приоритетни и приоритетно опасни вещества по приложения №1  и №2 от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители.

Не се очаква образуване на емисии , които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случай на авария, той се издига нагоре в атмосферата и няма риск да засегне подпочвени води или водни басейни, каквито дори няма в близост до местоположението на трасето за изграждане. Отпадъците се предават за рециклиране на регламентирани за целта площадки или на депа за неопасни отпадъци. Изключено е опасни вещества да попаднат в места, откъдето може да произтече замърсяване на водите, тъй като няма да се генерират такива.

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на изграждането и експлоатацията на газоразпределителната мрежа не се очаква генериране на вредни емисии и вещества във въздуха.

Мероприятията за снижаване нивото на вредното въздействие върху околната среда по време на строителство на газопровдната инсталация, за избягването му или ликвидиране на последиците от него се свеждат до следното:

По отношение на прахоотделянето:

Всички дейности по изкопните работи се извършват при подходящи атмосферни условия (при слаби ветрове);

Прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (времето между изкопаването и засипването е в рамките на светлата част на деня) с цел намаляване на емитирания прах от формираната строителна площадка;

Почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;

Механичното почистване на газопровода от вътрешната страна  се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;

Движението на автотранспортната и строителна техника по трасето се свежда до минимум. Камионите, с които се транспортират отпадъци от строителството на ГРМ се движат по определени от Община Шумен маршрут.

Прокопаването и обратната засипка се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.

Използват се машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околнота среда.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по които ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтови смеси, почва и камъни, излишна земна маса и др.), които ще се предават на регламентирани площадки или на депа за неопасни отпадъци. Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

Събирането и транспортирането на отпадъците ще се извършва от фирма, притежаваща съответния регистрационен документ.

По смисъла на Наредба № 2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците, същите са с кодове 170504почва и камъни и 170302 (асфалтови смеси, , различни от упоменатите в код 17 03 01).

Депата и площадките, на които се предават строителните отпадъци е необходимо да притежават разрешение за извършване на дейности за третиране на отпадъци.

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При реализиране и експлотация на газоразпределителната мрежа не се очаква формиране на отпадъчни води

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализиране и експлоатация на газоразпределителната мрежа не се очаква формиране на опасни химични вещества.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 

Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на дървесни видове, тъй като то не засяга такива.

Инвестиционното предложение, по време на неговото реализиране, не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция.

По време на експлотацията  инвестиционното предложение няма да оказва отрицателно влияние на околната среда, тъй като газопроводната мрежа представлява подземна херметично затворена система. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане, в случаи на авария, не се получава замърсяване на атмосферния въздух. Природният газ не дава отрицателни емисии в околната среда.

Инвестиционното предложение няма да породи нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

 

 

Прилагам:

1.       Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. – Входящ номер на писмо до община Шумен, (Приложение 7), публикация на информация за инвестиционното предложение на интернет сайта на „Аресгаз“ ЕАД, (Приложение 8);

2.       Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение – Лицензии за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ за територия „Добруджа“ – 2 бр. копия (Приложение 4, 5);

3.       Ситуация на проектно трасе на разпределителния газопровод  – 1 бр. (Приложение 6);

4.       Електронен носител – 1 бр.;

5.   Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.   Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

 

Дата: 11.02.2021 г.

Уведомител: ……………………….…

инж. Тодорка Джинова

/Ръководител направление инв.контрол /