Уведомление за проекти на нови Общи условия

info-icon-296x197

“Аресгаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че са изготвени проекти на:

  1. Общи условия по договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребители в обособена територия „Мизия” и Община Бяла Слатина, обособена територия „Добруджа“ и общините Търговище и Омуртаг, в обособена територия „Запад“, в обособена територия община Сопот и в обособена територия община Хисаря.
  2. Общи условия по договорите за доставка на природен газ на потребители в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, обособена територия „Добруджа“ и общините Търговище и Омуртаг, в обособена територия „Запад“, в обособена територия община Сопот и в обособена територия община Хисаря.

Клиентите могат да се запознаят с проектите в офисите на дружеството, както и на интернет страницата: www.aresgas.bg.

Предложения по проектите се приемат на адрес: гр.Варна, ул.”Цар Симеон І” №25, ет.7 и тел.:052 920 920, в срок до 07.05.2019 г.

Публичното обсъждане на проектите на Общи условия ще се проведе от 10 ч. на 14.05.2019 г., в централен офис на дружеството: гр.Варна, ул.”Цар Симеон І” №25, ет.7