Утвърдени цени за лицензионните дейности за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г.

На 07.01.2021 г., с Решение № 4, Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на „Аресгаз“ ЕАД, считано от 01.02.2021 г., цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г.

Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г., в лева за MWh без ДДС.
Потребителски групи и подгрупи Цени за разпределение Цени за снабдяване Компонента „снабдяване с КПГ“
Стопански потребители с равномерно потребление
до 106 MWh 19.61 0.22 36.70
до 211 MWh 18.76 0.22 36.70
до 528 MWh 17.24 0.22 36.70
до 1 056 MWh 15.83 0.22 36.70
до 2 112 MWh 15.24 0.22 36.70
до 5 281 MWh 14.44 0.22 36.70
до 10 562 MWh 13.85 0.22 36.70
над 10 562 MWh 9.75 0.22 36.70
Стопански потребители с неравномерно потребление
до 106 MWh 24.73 0.29 36.70
до 211 MWh 23.28 0.29 36.70
до 528 MWh 21.92 0.29 36.70
до 1 056 MWh 21.34 0.29 36.70
до 2 112 MWh 20.56 0.29 36.70
до 5 281 MWh 19.98 0.29 36.70
до 10 562 MWh 19.30 0.29 36.70
над 10 562 MWh 17.36 0.29 36.70
Битови потребители 25.56 1.33 36.70

Забележка: цените не включват цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответния месец на годината) и цени за достъп до газопреносната мрежа и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г., в лева без ДДС за едно присъединяване.
Потребителски групи и подгрупи Цени за присъединяване
Стопански потребители
до 0,264 MWh 1 355
до 0,739 MWh 1 560
до 4,225 MWh 2 025
до 21,124 MWh 3 200
над 21,124 MWh 3 840
Битови потребители 485

На 07.01.2021 г., с Решение № 5, Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на „Аресгаз“ ЕАД, считано от 01.02.2021 г., цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г.

Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ от краен снабдител за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г., в лева за MWh без ДДС.
Потребителски групи и подгрупи Цени за разпределение Цени за снабдяване Компонента „снабдяване с КПГ“
Стопански потребители с равномерно потребление
до 106 MWh 19.88 0.23 38.82
до 211 MWh 18.76 0.23 38.82
до 528 MWh 17.83 0.23 38.82
до 1 056 MWh 17.08 0.23 38.82
до 2 112 MWh 16.06 0.23 38.82
до 5 281 MWh 15.13 0.23 38.82
до 10 562 MWh 13.83 0.23 38.82
до 52 810 MWh 10.63 0.23 38.82
над 52 810 MWh 7.96 0.23 38.82
Стопански потребители с равномерно потребление
до 106 MWh 28.03 0.31 38.82
до 211 MWh 26.39 0.31 38.82
до 528 MWh 25.42 0.31 38.82
до 1 056 MWh 23.00 0.31 38.82
до 2 112 MWh 20.67 0.31 38.82
до 5 281 MWh 19.42 0.31 38.82
до 10 562 MWh 18.25 0.31 38.82
над 10 562 MWh 14.47 0.31 38.82
Битови потребители 28.16 1.60 38.82

Забележка: цените не включват цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответния месец на годината) и цени за достъп до газопреносната мрежа и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г., в лева без ДДС за едно присъединяване.
Потребителски групи и подгрупи Цени за присъединяване
Стопански потребители
до 0,264 MWh 1 355
до 0,739 MWh 1 560
до 4,225 MWh 2 025
до 21,124 MWh 3 200
над 21,124 MWh 3 840
Битови потребители 485

На 07.01.2021 г., с Решение № 6, Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на „Аресгаз“ ЕАД, считано от 01.02.2021 г., цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“ за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г.

Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ от краен снабдител за обособена територия „Запад“ за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г., в лева за MWh без ДДС.
Потребителски групи и подгрупи Цени за разпределение Цени за снабдяване
Промишлени потребители 20.28 0.12
Обществено-административни и търговски потребители 25.67 0.16
Битови потребители 29.30 0.57

Забележка: цените не включват цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответния месец на годината) и цени за достъп до газопреносната мрежа и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“ за регулаторен период от 2021 г. до 2022 г., в лева без ДДС за едно присъединяване.
Потребителски групи и подгрупи Цени за присъединяване
Промишлени потребители
до 4,224 MWh 2 860
до 21,124 MWh 3 780
над 21,124 MWh 4 120
Обществено-административни и търговски потребители
до 0,739 MWh 1 350
до 4,224 MWh 1 600
над 4,224 MWh 1 650
Битови 485
Дата на публикуване: 12.01.2021 г.