ПОЛИТИКИ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПОЛИТИКИТЕ ПРИЛАГАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО!

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на ”АРЕСГАЗ”ЕАД осъзнава, че декларирането и прилагането на ясна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , поддържана от целия персонал, е неразделна част от цялостната Система за Управление на Дружеството (СУК).


Определянето на мерките за непрекъснато подобряване на Системата в частта и за безопасността и здравето при работа са насочени към запазване на живота, здравето и работоспособността на персонала, повишаване на неговото благополучие и удовлетвореност.

За реализиране на концепцията на Системата Ръководството прилага следните основни принципи при осъществяване на дейността си:

 • На база на изготвената оценка на риска и в съответствие с рисковете и опасностите за здравето, ръководството на дружеството поддържа и прилага ясна политика, доведена до знанието на всички служители, която е на разположение на всички заинтересовани страни.

 • Прилаганата единна политика за превантивност обхваща технологичните регламенти, работните места и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения.

 • Провежда превантивна дейност за овладяване и намаляване на риска за осигуряване на безопасни условия на работа.

 • Съответствието и спазването на изискванията на действащите в страната закони и разпоредби в областта на безопасността и здравето при работа като минимум, както и на доброволно поетите ангажименти и програми са основа за добро възприемане на дружеството от всички заинтересовани страни.

 • Обезпечаването на необходимите за изпълнението на поставените цели и задачи по здравословни и безопасни условия на труд ресурси е приоритет на всички нива на управление.

 • За да отговаря адекватно на изискванията за комуникация, Ръководството на
  ”АРЕСГАЗ”ЕАД гарантира консултирането с работещите и техните представители и насърчава активното участие на всички членове на колектива във всички етапи от прилагане на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

 • Всеки член на колектива на  АРЕСГАЗ”ЕАД е задължен да полага грижи и е отговорен  за своето и на колегите си здраве и безопасност с оглед ефекта от действията му при работа.

 • Ръководството на дружеството поема ангажимента да поощрява включването и ангажирането на всеки член на колектива в предлагането и осъществяването на дейности за предотвратяване на потенциални опасности.

 • Осигуряването на подходящо обучение, квалификация и умения, необходими за изпълнение на конкретните задължения и отговорности е основна цел на Ръководството на АРЕСГАЗ”ЕАД.

 • Ръководството на  АРЕСГАЗ”ЕАД поема ангажимента да поддържа обявената политика, така че тя да е адекватна и подходяща за прилагане в дейностите на дружеството. То е убедено, че прилагането на основните й принципи на Политиката за здравословни и безопасни условия на труд и постоянната грижа за хората ще повишат доверието и подобрят имиджа на фирмата.

Следвайки основните цели за:

  • Постоянно и прогресивно подобряване безопасността и здравето при работа, минимизиране на случаите на трудови злополуки, професионални заболявания и аварии;
  • Запазване на устойчива работоспособност на работещите, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;
 • Използване на личните предпазни средства;
 • Обучение на персонала на всички нива за придобиване култура на безопасност при работа;

Ръководството на фирмата се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, която веднъж годишно ще се оценява за адекватност и пригодност.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Ръководството на фирмата осъзнава, че прилагането на ясна Политика за защита на Околната среда и здравето на хората, поддържана от целия персонал, както и определянето на мерки за предотвратяване на замърсяването и грижа за Околната среда е инструмент за социалната отговорност на фирмата, подобряването на нейния имидж и отношенията и с клиентите, обществото и Държавата.

За компания като „АРЕСГАЗ“ЕАД, която предоставя обществени услуги на населението, основна цел е подобряване на качеството на живот на жителите, като им предоставя качествени услуги и има ясно изградена  политика и ангажименти по отношение на грижа за Околната среда.

Освен предмета на дейност на фирмата – разпределение и снабдяване с природен газ – един продукт с неоспорим екологичен ефект, Дружеството следва следните основни принципи при осъществяване на дейността си:

 • Контролирано потребление на използваните ресурси и осигуряване на условия за рециклиране и повторно използване на генерираните отпадъци.

 • Организация на дейността на компанията с цел намаление на консумацията на използваната хартия, като например предоставяне на възможност за клиентите да се откажат от получаване на фактура на хартиен носител и да им се изпраща такъв а по електронен път, както и архивиране на фирмената документация не електронен носител и др.

 • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания, по отношение на опазване на околната среда, касаещи дейностите, процесите, крайния продукт и съпътстващите услуги и свързаните с тях идентифицирани аспекти.

 • Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

 • Осигуряване на необходимите ресурси за обучения и засилване на персоналната отговорност на служителите. За да отговаря адекватно на изискванията на изискванията за производството, околната среда, качеството и пазара, колективът трябва правилно да разбира политиката на ръководството и да приема задачите и отговорностите си мотивирано за да допринася ефективно за постоянното развитие и подобрение. За тази цел е необходимо да се поддържа ефективна система за обучение чрез обхващане на целия персонал, включително и работещите от името на организацията подизпълнители.

 • Прилагането на действащите технологии и внедряването на нови и екологични технологии ще доведе до положителен икономически ефект върху дружеството, подобряване на конкурентната способност на компанията и до намаляване на въздействията върху околната среда.

Ръководството на дружеството е убедено, че следвайки основните принципи на Политиката по околна среда, фирмата ще удовлетворява потребностите на всички заинтересовани страни чрез изпълнение на целите произтичащи от тази политика, а именно:

 • Подобряване на ефективното използване на горива и консумацията на природни ресурси – енергия и вода;
 • Ефективно управление на емисиите във въздуха в рамките на законовите норми;
 • Ефективно управление на отпадъците;
 • Свеждане до минимум на замърсяванията с отпадъци от дейността в съответствие с фирмената програма;

Ръководството на дружеството се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна система за управление на околната среда във фирмата, като непрекъснато я оценява и предприема мерки за постоянното и подобряване.