ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

На тази страница може да намерите обявените от нас текущи процедури по Закона за обществени поръчки, публични покани и покани за оферти.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Обява

№ : 25/04.12.2017
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
04.12.2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Краен срок за получаване на
документи за участие: няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие: 11.12.2017 г. 15:00 часа
„Техническо обслужване на Автоматични газорегулиращи станции /АГРС/, газорегулаторни пунктове /ГРП/ и одориращи и измервателни станции /ОИС/, собственост на „Аресгаз“ ЕАД“.

 

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание

№ : 811479
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
24.10.2017 г.                  ДОКУМЕНТАЦИЯ
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         15.11.2017 г.  17:00 часа
„Застраховане на дълготрайни материални активи – Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност“.

 

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание

№ : 756252
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
03.11.2016 г.                  ДОКУМЕНТАЦИЯ
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         24.11.2016 г.  17:00 часа
„Застраховане на дълготрайни материални активи – Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност“.

 

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание

№ : 755742
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
31.10.2016 г.                  ДОКУМЕНТАЦИЯ
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         21.11.2016 г.  17:00 часа
„Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен тип с вграден температурен компенсатор за измерване на природен газ за битови нужди“.

 

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публична покана

№ : 9047859
Статус:
Затворена
Дата на обявление:
19.11.2015 г.                  ДОКУМЕНТАЦИЯ
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         30.11.2015 г.  17:00 часа
Застраховане на дълготрайни материални активи, покриване на риск: пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка „Обща гражданска отговорност“.

 

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публична покана

№ : 9036029
Статус: 
Затворена
Дата на обявление:
14.11.2014 г.                  ДОКУМЕНТАЦИЯ
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         25.11.2014 г.  17:00 часа
Застраховане на дълготрайни материални активи, покриване на риск: пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка „Обща гражданска отговорност“.

 

Профил на купувача > Обществени поръчки > Обявление

№ : 651355
Статус:
Подадено
Дата на обявление:27.02.2015 г.  
Предварително обявление.

„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД като главен изпълнител по строителството на
газоразпределителната мрежа търси за подизпълнители строителни компании отговарящи
на приложените изисквания за следните региони: Добруджа, Мизия и Запад.


Задължителните изисквания към изпълнителите /подизпълнителите/ може да намерите тук.
Желаещите могат да заявят намеренията си на имейл: office@aresgas.bg

За повече информация: инж. Борис Николов, тел. 052 920920; факс: 052 920 923
всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа“

„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД търси фирми- подизпълнители за изграждане

на СГРАДНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ (вертикални щрангове) и монтаж на етажни

газоизмервателни табла за природен газ в градовете: Шумен и Плевен.

Притежаването на опит в тази дейност е задължително.

 

За повече информация търсете: г-н Атанас Желязовтел. 052 920920;

факс: 052 920 923 всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа или по

електронна поща:  office@aresgas.bg