ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Последна промяна на: 11.01.2017 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание

№ : 756252
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
03.11.2016 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         24.11.2016 г.  17:00 часа
„Застраховане на дълготрайни материални активи – Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност“.
Обявление за поръчка                                                                                                                                                               Качен на:03.11.2016

Решение за откриване на процедура                                                                                                                                        Качен на:03.11.2016

Документация за участие                                                                                                                                                           Качен на:03.11.2016

Справка ДМА                                                                                                                                                                               Качен на:03.11.2016

Разяснения по зададени въпроси                                                                                                                                              Качен на:15.11.2016

Утвърден протокол №11/25.11.2016 от дейността на комисията                                                                                            Качен на:25.11.2016

Утвърден протокол №12/05.12.2016 от дейността на комисията + приложения                                                                   Качен на:05.12.2016

Решение за избор на изпълнител                                                                                                                                             Качен на:06.12.2016

Обявление за възложена поръчка                                                                                                                                            Качен на:11.01.2017

Застрахователен договор за застраховки „Имущество за корпоративен бизнес“ и „Прекъсване на дейността“               Качен на:11.01.2017

Общи условия за застраховка „Имущество за корпоративен бизнес“                                                                                   Качен на:11.01.2017

Специални условия за застраховка „Прекъсване на дейността“                                                                                           Качен на:11.01.2017

Застрахователна полица „Обща гражданска отговорност“                                                                                                     Качен на:11.01.2017

Общи условия за застраховка „Обща гражданска отговорност“                                                                                            Качен на:11.01.2017