ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Последна промяна на: 22.12.2017 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание

№ : 811479
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
24.10.2017 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         15.11.2017 г.  17:00 часа
„Застраховане на дълготрайни материални активи – Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност“.
Обявление за поръчка                                                                                                                                                  Качен на:24.10.2017

Решение за откриване на процедура                                                                                                                          Качен на:24.10.2017

Документация за участие                                                                                                                                             Качен на:24.10.2017

Справка ДМА                                                                                                                                                                 Качен на:24.10.2017

Методика за оценка                                                                                                                                                      Качен на:24.10.2017

Разяснения по зададени въпроси                                                                                                                               Качен на:27.10.2017

Разяснения по зададени въпроси 2                                                                                                                            Качен на:30.10.2017

Заповед за назначаване на комисия                                                                                                                           Качен на:16.11.2017

Протокол за постъпили оферти                                                                                                                                   Качен на:16.11.2017

Утвърден протокол №20/16.11.2017 от дейността на комисията                                                                              Качен на:16.11.2017

Утвърден протокол №22/30.11.2017 от дейността на комисията                                                                              Качен на:30.11.2017

Решение за избор на изпълнител                                                                                                                                Качен на:30.11.2017

Оценка на офертата на „Дженерали застраховане“ АД                                                                                            Качен на:30.11.2017

Оценка на офертата на ЗД“Евроинс“ АД                                                                                                                    Качен на:30.11.2017

Застрахователна полица „Обща гражданска отговорност“                                                                                       Качен на:22.12.2017

Застрахователен договор                                                                                                                                            Качен на:22.12.2017

Общи условия за застраховка „Имущество за корпоративен бизнес“                                                                     Качен на:22.12.2017

Техническа спецификация                                                                                                                                           Качен на:22.12.2017

Ценово предложение                                                                                                                                                   Качен на:22.12.2017