ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Последна промяна на: 12.07.2018 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание

№ : 844389
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
26.04.2018 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:        17.05.2018 г. 17:30 часа
 
„Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) – Газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз“ ЕАД с обособени позиции.“
Методическото указание на АОП за създаване и изпращане на електронен ЕЕДОП                                            Качен на:26.04.2018

Генериран файл на ЕЕДОП в Pdf и Xml                                                                                                                      Качен на:26.04.2018

Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП                                                                                       Качен на:26.04.2018

Обявление за обществена поръчка                                                                                                                            Качен на:26.04.2018

Решение за откриване на процедура                                                                                                                          Качен на:26.04.2018

Техническа спецификация                                                                                                                                           Качен на:26.04.2018

Методика за оценка на офертите                                                                                                                                Качен на:26.04.2018

Единични цени                                                                                                                                                              Качен на:26.04.2018

Документация за участие                                                                                                                                             Качен на:26.04.2018

Протокол №1 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти              Качен на:21.05.2018

Протокол предаване на постъпили оферти                                                                                                                Качен на:21.05.2018

Протокол №2 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти              Качен на:05.06.2018

Решение за класиране и определяне на изпълнители                                                                                              Качен на:05.06.2018

Оценка на офертата на Медико Инженеринг ООД за ОП 3                                                                                      Качен на:05.06.2018

Оценка на офертата на ПИКИ-ИП ЕООД за ОП 5                                                                                                     Качен на:05.06.2018

Оценка на офертата на Техноконтрол България ООД за ОП 4                                                                                Качен на:05.06.2018

Оценка на офертата на Термола ЕООД за ОП 1                                                                                                       Качен на:05.06.2018

Оценка на офертата на Термола ЕООД за ОП 2                                                                                                       Качен на:05.06.2018

Обявление за възлагане на поръчка                                                                                                                          Качен на:12.07.2018

Договор за ОП 5 с ПИКИ-ИП ЕООД                                                                                                                            Качен на:12.07.2018

Договор за ОП 4 с Техноконтрол България ООД                                                                                                       Качен на:12.07.2018

Договор за ОП 1 с Термола ЕООД                                                                                                                              Качен на:12.07.2018

Договор за ОП 2 с Термола ЕООД                                                                                                                              Качен на:12.07.2018

Договор за ОП 3 с Медико инженеринг ООД                                                                                                              Качен на:12.07.2018