ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ > ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Последна промяна на: 09.08.2019 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публично състезание > Пряко договаряне*

№ : 48/12.04.2019
Статус: icon1
Затворена
Дата на обявление:
12.04.2019 г.    
Дата на решение:*
23.07.2019 г.

Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:    16.05.2019 г. 17:30 часа
26.07.2019 г. 17:30 часа*
Дата на преговори за възлагане на обществена поръчка:*
30.07.2019г., 10ч., в офиса на дружеството в гр.Варна, ул.“Цар Симеон I“ №25, ет.7.
„Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции.“
Обявление за обществена поръчка                                                                                                                           Качен на:12.04.2019

Решение за откриване на процедура                                                                                                                         Качен на:12.04.2019

Методическото указание на АОП за създаване и изпращане на електронен ЕЕДОП                                         Качен на:12.04.2019

Генериран файл на ЕЕДОП в Pdf и Xml                                                                                                                     Качен на:12.04.2019

Линк на Генериран файл за попълване на ел.ЕЕДОП:  https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

Техническа спецификация                                                                                                                                          Качен на:12.04.2019

Методика за оценка на офертите                                                                                                                               Качен на:12.04.2019

Документация за участие                                                                                                                                            Качен на:12.04.2019

Разяснения по зададени въпроси                                                                                                                                Качен на:24.04.2019

Протокол №1 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти             Качен на:20.05.2019

Протокол №2 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти             Качен на:03.06.2019

Протокол №3 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти             Качен на:12.06.2019

Оценка на оферти по обособени позиции                                                                                                                  Качен на:12.06.2019

Решение за класиране и определяне на изпълнители                                                                                              Качен на:12.06.2019

Решение №50-1 за ОП №6 и ОП №8                                                                                                                          Качен на:12.06.2019

Решение №51 за промяна на Решение №50 за определяне на изпълнител за ОП №2                                        Качен на:01.07.2019

Решение за откриване на процедура за пряко договаряне                                                                                      Качен на:23.07.2019

Покана за участие в процедура пряко договаряне                                                                                                    Качен на:23.07.2019

Техническа спецификация                                                                                                                                           Качен на:23.07.2019

Решение №52 за прекратяване на процедура поради непостъпване на оферти                                                   Качен на:30.07.2019

Обявление за възложена поръчка                                                                                                                              Качен на:09.08.2019

Договор и приложения за ОП 1 със Санта-2004 ЕООД                                                                                             Качен на:09.08.2019

Договор и приложения за ОП 2 с Корект Консулт 55 ЕООД                                                                                      Качен на:09.08.2019

Договор и приложения за ОП 3 със Си Ви Ем-Консулт ООД                                                                                    Качен на:09.08.2019

Договор и приложения за ОП 4 със Санта-2004 ЕООД                                                                                             Качен на:09.08.2019

Договор и приложения за ОП 5 с Експресинженеринг ЕООД                                                                                   Качен на:09.08.2019

Договор и приложения за ОП 7 със Стройнадзор ООД                                                                                             Качен на:09.08.2019