ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Последна промяна на: 22.04.2015

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публична покана

№ : 9036029
Статус: 
Затворена
Дата на обявление:
14.11.2014 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         25.11.2014 г.  17:00 часа
Застраховане на дълготрайни материални активи, покриване на риск: пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка „Обща гражданска отговорност“.
Публична покана                                                                                                                                                           Качен на:14.11.2014

Техническа спецификация                                                                                                                                           Качен на:14.11.2014

Справка ДМА                                                                                                                                                                 Качен на:14.11.2014

Методика за оценка                                                                                                                                                      Качен на:14.11.2014

Проект на договор – ДМА                                                                                                                                             Качен на:14.11.2014

Проект на договор – ОГО                                                                                                                                              Качен на:14.11.2014

Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП                                                                                                                           Качен на:20.11.2014

Протокол на комисията за класиране на участниците                                                                                               Качен на:03.12.2014

Застрахователен договор ДМА                                                                                                                                    Качен на:14.01.2015

Плащане по Застрахователен договор ДМА                                                                                                               Качен на:14.01.2015

Застрахователен договор ОГО                                                                                                                                     Качен на:14.01.2015

Плащане по Застрахователен договор ОГО                                                                                                               Качен на:14.01.2015

Плащане по Застрахователен договор ДМА-втора вноска                                                                                        Качен на:22.04.2015

Плащане по Застрахователен договор ОГО-втора вноска                                                                                        Качен на:22.04.2015