СТРУКТУРА

Едноличен собственик на капитала на „Аресгаз“ЕАД е италианската компания AcegasApsAmga S.p.A, която е част от групата на Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A (HERA) – водещо дружество в ютилити сектора в Италия.

Структурата на „Аресгаз“ЕАД включва Съвет на директорите в състав от трима членове:

Масимо Буяти

Председател на Съвета на директорите

Микеле Петроне

Заместник-председател и член на Съвета на директорите

инж. Венета Райкова

Член на съвета на директорите и Изпълнителен директор

Даниеле Романело

Член на Съвета на директорите

инж. Борис Николов

Член на съвета на директорите

и следните отдели:

Отдел „Маркетинг и продажби“
Обособени територии „Добруджа“ и „Мизия“

Ръководител Борислав Тинков

Отдел „Маркетинг и продажби“
Обособена територия „Запад“

Ръководител Тодорка Божилова

Отдел „Технически“

Ръководител инж. Стоян Чолаков

Отдел „Финанси“

Ръководител Николай Киричов

Отдел „Правен“

Ръководител адв. Людмила Малева