ГРУПАТА

Едноличен собственик на капитала на „Аресгаз“ЕАД е AcegasApsAmga S.p.A., част от групата на Holding Energia Risorse Ambiente S.p.А. (HERA), една от най-големите италиански ютилити компании.

HERA е създадена през 2002 г. в Италия, чрез обединение на редица дружества за обществени услуги. През годините компанията бележи забележителен растеж и развитие, превръщайки се днес в една от водещите в ютилити сектора. Развива дейности предимно в областите: Околна среда (събиране и рециклиране на отпадъци), Енергетика (разпределение и продажба на електрическа енергия и природен газ), Воден цикъл (водоснабдяване, канализация и пречистване). Със своите над 8 500 служители компанията ежедневно удовлетворява високите изисквания на повече от 3.5 млн. граждани.

ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕТИЧЕН КОД

Етичният кодекс е един от инструментите на корпоративната социална отговорност за насърчаване на добрите практики на поведение.

Етичният кодекс на Групата Хера е въведен през 2007г., и актуализиран след това през 2010г., 2013г., 2016г., и 2019г.

Настоящото пето издание на Кодекса бе одобрено от Съвета на Директорите на Хера С.п.А. на 18 декември 2019г.: