КАЧЕСТВО

Аресгаз“ ЕАД е една от първите фирми от газовия сектор в България, която от 2003 година има сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008, от 2010 – Система за управление на околната среда ISO 14001:2005 и Система за управление на безопасни условия на труд ISO 18001:2007, и от 2018 Система за управление на енергийните ресурси ISO 50001:2011, обединени в интегрирана система.

Интегрираната система за управление дава възможност да бъде осъществяван контрол на всеки етап от дейността на компанията. Системата гарантира яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всеки един от служителите ни.