ФАКТУРИРАНЕ В ЕНЕРГИЙНИ ЕДИНИЦИ – МВч

info-icon-296x197

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приетите изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ (обн.
ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) и във връзка с Решение на КЕВР Ц-19 от 28.12.2018 за утвърждаване на цени за продажба на природен газ от крайните снабдители към клиенти,
Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2019 година Аресгаз ЕАД ще фактурира потребените количества природен газ в енергийни единици МВч.

Уведомително писмо до битови клиенти на „Аресгаз“ ЕАД

Уведомително писмо до стопански клиенти на „Аресгаз“ ЕАД