АРХИВ

На тази страница може да намерите приключилите процедури по Закона за обществени поръчки, публични покани и покани за оферти.

„ЧТК“ АД Ви кани да участвате в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен тип за измерване на природен газ за битови нужди“.

 • Краен срок за закупуване на документация –17:00 часа на 15.04.2014 г.
 • Краен срок за получаване на оферти – 14:00 на 25.04.2014 г.

За повече информация търсете г-н Атанас Желязов, тел. 052/920 920, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа или по електронна поща ajeliazov@aresgas.bg;

„ЧТК“ АД Ви кани да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана: Осигуряване на универсални и неуниверсални (куриерски) пощенски услуги за нуждите на „Черноморска технологична компания”АД, по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

 • Краен срок за представяне на заявление за участие в процедура –14:00 часа на 29.11.2013 г.

За повече информация търсете: г-н Атанас Желязовтел. 052 920920;  факс: 052 920 923 всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа или по електронна поща: office@aresgas.bg

„ЧТК“ АД Ви кани да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана: „Застраховане на дълготрайни материални активи – Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка „Обща гражданска отговорност“.

 • Краен срок за представяне на заявление за участие в процедура –17:00 часа на 19.11.2013 г.

За повече информация търсете г-н Николай Киричов, тел. 0885 22 58 40; 052 920 920 всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа или по електронна поща nkirichov@aresgas.bg;

„ЧТК“ АД Ви кани да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет: „Технически надзор на СПО“.

 • Краен срок за представяне на заявление за участие в процедура –17:00 часа на 27.05.2013 г.

За повече информация търсете г-н Атанас Желязов, тел. 052/920 920, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа или по електронна поща ajeliazov@aresgas.bg;

 • „ЧТК“ АД Ви кани да участвате в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен тип за измерване на природен газ за битови нужди“.
  • Краен срок за закупуване на документация –14:00 часа на 14.06.2013 г.
  • Краен срок за получаване на оферти – 17:00 на 24.06.2013г.

  За повече информация търсете г-н Атанас Желязов, тел. 052/920 920, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа или по електронна поща ajeliazov@aresgas.bg;