ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Последна промяна на: 17.12.2015 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Публична покана

№ : 9047859
Статус: 
Затворена
Дата на обявление:
19.11.2015 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         30.11.2015 г.  17:00 часа
Застраховане на дълготрайни материални активи, покриване на риск: пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка „Обща гражданска отговорност“.
Публична покана                                                                                                                                                           Качен на:19.11.2015

Техническа спецификация                                                                                                                                           Качен на:19.11.2015

Справка ДМА                                                                                                                                                                 Качен на:19.11.2015

Методика за оценка                                                                                                                                                      Качен на:19.11.2015

Проект на договор – ДМА                                                                                                                                             Качен на:19.11.2015

Проект на договор – ОГО                                                                                                                                              Качен на:19.11.2015

Протокол от дейността на комисията                                                                                                                          Качен на:01.12.2015

Решение за определяне на изпълнител                                                                                                                      Качен на:01.12.2015

Застрахователна полица                                                                                                                                              Качен на:17.12.2015