ОБЯВА

Последна промяна на: 22.01.2018 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Обява

№ : 25/04.12.2017
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
04.12.2017 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
документи за участие:               няма
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:         11.12.2017 г.  15:00 часа
„Техническо обслужване на Автоматични газорегулиращи станции /АГРС/, газорегулаторни пунктове /ГРП/ и одориращи и измервателни станции /ОИС/, собственост на „Аресгаз“ ЕАД“.
Обява                                                                                                                                                                                           Качен на:04.12.2017

Техническа спецификация                                                                                                                                                         Качен на:04.12.2017

Методика за оценка на офертите                                                                                                                                              Качен на:04.12.2017

Проект на Договор                                                                                                                                                                      Качен на:04.12.2017

Ценово предложение                                                                                                                                                                 Качен на:04.12.2017

Техническо предложение                                                                                                                                                           Качен на:04.12.2017

Декларация чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП                                                                                                                                      Качен на:04.12.2017

Протокол №26/13.12.2017 от дейността на комисията                                                                                                           Качен на:13.12.2017

Протокол №27/21.12.2017 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти      Качен на:22.12.2017

Оценка на оферта на „Таси“ ООД                                                                                                                                             Качен на:22.12.2017

Оценка на оферта на „Промишлена енергетика“ АД                                                                                                              Качен на:22.12.2017

Оценка на оферта на „Овергаз сервиз“ АД                                                                                                                             Качен на:22.12.2017

Договор №160 с Таси ООД                                                                                                                                                       Качен на:22.01.2018