ОБЯВА

Последна промяна на: 04.01.2019 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Обява

№ : 38/14.11.2018
Статус: icon1
Затворена
Дата на обявление:
14.11.2018 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:     27.11.2018 г.  17:30 часа, удължен до 03.12.2018 г. 17:30 часа
 
„Застраховане на дълготрайни материални активи – Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност”.
Обява                                                                                                                                                                                           Качен на:14.11.2018

Техническа спецификация                                                                                                                                                         Качен на:14.11.2018

Методика за оценка на офертите                                                                                                                                              Качен на:14.11.2018

Проект на Договори                                                                                                                                                                    Качен на:14.11.2018

Ценово предложение                                                                                                                                                                 Качен на:14.11.2018

Техническо предложение                                                                                                                                                           Качен на:14.11.2018

Декларация за съгласие с условията                                                                                                                                        Качен на:14.11.2018

Декларация за срока на валиднотс на офертата                                                                                                                     Качен на:14.11.2018

Справка ДМА                                                                                                                                                                               Качен на:14.11.2018

Методическо указание за ЕЕДОП                                                                                                                                              Качен на:14.11.2018

Генериран файл на ел.ЕЕДОП                                                                                                                                                  Качен на:14.11.2018

Линк на Генериран файл за попълване на ел.ЕЕДОП:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg

Разяснения по зададени въпроси                                                                                                                                             Качен на:21.11.2018

Информация за удължаване на срок                                                                                                                                        Качен на:28.11.2018

Утвърден протокол №1/05.12.2018 от дейността на комисията                                                                                             Качен на:05.12.2018

Оценка на офертата на „Дженерали застраховане“ АД                                                                                                          Качен на:05.12.2018

Застрахователен договор ДМА + приложения                                                                                                                         Качен на:04.01.2019

Общи условия за застраховка „Имущество за корпоративен бизнес“                                                                                   Качен на:04.01.2019

Застрахователен договор ОГО + приложения                                                                                                                          Качен на:04.01.2019