ОБЯВА

Последна промяна на: 16.12.2019 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Обява

№ : 55/04.10.2019
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
04.10.2019 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:     17.10.2019 г.  17:30 ч., удължен   до 24.10.2019 г. 17:30 ч.
 
„Застраховане на дълготрайни материални активи – Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност”.
Обява                                                                                                                                                                                           Качен на:04.10.2019

Техническа спецификация                                                                                                                                                         Качен на:04.10.2019

Методика за оценка на офертите                                                                                                                                              Качен на:04.10.2019

Проект на Договори                                                                                                                                                                    Качен на:04.10.2019

Ценово предложение                                                                                                                                                                 Качен на:04.10.2019

Техническо предложение                                                                                                                                                           Качен на:04.10.2019

Декларация за съгласие с условията                                                                                                                                       Качен на:04.10.2019

Декларация за срока на валиднотс на офертата                                                                                                                     Качен на:04.10.2019

Справка ДМА                                                                                                                                                                               Качен на:04.10.2019

Методическо указание за ЕЕДОП                                                                                                                                             Качен на:04.10.2019

Генериран файл на ел.ЕЕДОП                                                                                                                                                  Качен на:04.10.2019

Линк на Генериран файл за попълване на ел.ЕЕДОП:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg

Информация за удължаване на срок                                                                                                                                        Качен на:18.10.2019

Утвърден протокол №60/31.10.2019 от дейността на комисията                                                                                            Качен на:01.11.2019

Оценка на офертата на „Дженерали застраховане“ АД                                                                                                          Качен на:01.11.2019

Застрахователен договор ДМА, ведно с приложения                                                                                                              Качен на:16.12.2019

Застрахователен договор ОГО, ведно с приложения                                                                                                              Качен на:16.12.2019