ОБЯВА

Последна промяна на: 13.04.2020 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Обява

№ : 63/12.02.2020
Статус:
Затворена
Дата на обявление:
12.02.2020 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:     20.02.2020 г.  17:30 часа,
 
“Предоставяне на пощенски, куриерски услуги по смисъла на Закон за пощенските услуги и услуга по пликоване и доставка на фактури за нуждите на „Аресгаз“ ЕАД с обособени позиции.“
Обява                                                                                                                                                                                           Качен на:12.02.2020

Техническа спецификация                                                                                                                                                         Качен на:12.02.2020

Методика за оценка на офертите                                                                                                                                              Качен на:12.02.2020

Проект на Договор по ОП 1                                                                                                                                                        Качен на:12.02.2020

Проект на Договор – пликоване и доставка на фактури                                                                                                         Качен на:12.02.2020

Ценово предложение по ОП 1                                                                                                                                                   Качен на:12.02.2020

Ценово предложение по ОП 2-5                                                                                                                                                Качен на:12.02.2020

Методическо указание за ЕЕДОП                                                                                                                                             Качен на:12.02.2020

Генериран файл на ел.ЕЕДОП                                                                                                                                                  Качен на:12.02.2020

Линк на Генериран файл за попълване на ел.ЕЕДОП:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg

Разяснения по зададен въпрос                                                                                                                                                 Качен на:14.02.2020

Оценка на офертата на Български пощи ЕАД                                                                                                                         Качен на:09.03.2020

Оценка на офертата на МиБМ Експрес ООД                                                                                                                           Качен на:09.03.2020

Оценка на офертата на Маклер 35 ЕООД                                                                                                                                Качен на:09.03.2020

Утвърден протокол №1/09.03.2020 г. от дейността на комисията                                                                                          Качен на:09.03.2020

Договор по ОП 3, ОП 4, ОП 5 – пликоване и доставка на фактури                                                                                        Качен на:31.03.2020

Договор по ОП 2 – осигуряване на пликоване и доставка на фактури за ОТ Добруджа, гр. Добрич                                  Качен на:03.04.2020

Договор по ОП 1 – осигуряване на универсални пощенски и куриерски услуги                                                                    Качен на:13.04.2020