АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕТО НА ЧАСТ ОТ ГР. ВРАЦА

„Аресгаз“ ЕАД уведомява за аварийно спиране на газоподаването, поради възникнала авария на разпределителен газопровод, за периода от 08:30 ч. до 16:30 ч. на 23.02.2021 г. (вторник)…

Виж повече
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ ЗА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 2021 Г. ДО 2022 Г.

На 07.01.2021 г., Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на „Аресгаз“ ЕАД, считано от 01.02.2021 г., цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване  …

Виж повече
СИСТЕМНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Следвайки международно признатите практики за информационна сигурност, „Аресгаз“ ЕАД стартира процедура по сертификация, съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013. Сертификационният одит бе проведен успешно в два етапа през месец юни 2020 г. и предстои издаване на сертификат с номер 01 153 2020060. Информационната сигурност е приоритет за „АРЕСГАЗ“ ЕАД  …

Виж повече
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

„Аресгаз“ ЕАД издаде с дата 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г. кредитни известия на всички свои клиенти за възстановяване на суми, съгласно влезлия в сила на 24.04.2020 г. Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ЗДЗЕ), след приетите от Комисията за енергийно и водно регулиране Решения за изменение на цените на природния газ …

Виж повече
ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме, че е налице приета промяна на императивната нормативна уредба в страната, а именно: влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката на 24.04.2020 г., бр.38 на ДВ, по-точно §1, промяна в чл.30, ал.1, т.7 …

Виж повече
АРЕСГАЗ ЕАД ДАРЯВА 50 000 ЛЕВА НА МЗ ЗА СПРАВЯНЕ С COVID-19

Аресгаз ЕАД дарява 50 000 лева на Министерство на здравеопазването …

Виж повече
ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 АПРИЛ

От 1 април 2020 година цените на природния газ за потребителите на „Аресгаз“ ЕАД със значително понижение.
Намалението на цената на синьото гориво за битовите потребители на дружеството е средно с 25,64%.

Виж повече
https://www.aresgas.bg/wp-content/uploads/Covid-19.jpg
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Във връзка с обявено от Народното събрание извънредно положение и поради нарастващото разпространение на коронавируса Covid-19 на територията на страната, Аресгаз ЕАД продължава да осигурява непрекъснатост на газоподаването към всички свои клиенти…

Виж повече
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с COVID-19, както и с предприетите мерки за ограничаване на посещенията и струпване на граждани в офисите на дружеството в цялата страна, „Аресгаз“ ЕАД предоставя нa своите клиенти възможност за електронно подаване на заявление…
Виж повече

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

Уважаеми клиенти,
„Аресгаз“ ЕАД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 НЛДЕ:
1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти, „Аресгаз“ЕАД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИ НА НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уведомление за проекти на нови Общи условия по договорите за пренос и доставка на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребители в обособена територия …

Виж повече
ФАКТУРИРАНЕ В ЕНЕРГИЙНИ ЕДИНИЦИ – МВч

Във връзка с приетите изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ (обн.
ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) и във връзка с Решение на КЕВР Ц-19 от 28.12.2018 …..

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 31 – Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 14 – втори етап на строителство с Етап 23.

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Аксаково – Разширяване на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково в урбанизираната територия.

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвестиционното предложение Газоразпределителна мрежа на гр. Добрич Етап 42.

Виж повече