ПЛАНИРАНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕТО ЗА ГР. ЛУКОВИТ

Във връзка с извършване на дейности от страна на Преносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, свързани с присъединяване на новоизградени технологични съоръжения след реконструкция на преносен газопровод DN700, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Ви уведомяваме, че в периода от 09:00 ч. на 12.11.2020 г. до 21:00 ч. на 14.11.2020 г. …

Виж повече
СИСТЕМНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Следвайки международно признатите практики за информационна сигурност, „Аресгаз“ ЕАД стартира процедура по сертификация, съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013. Сертификационният одит бе проведен успешно в два етапа през месец юни 2020 г. и предстои издаване на сертификат с номер 01 153 2020060. Информационната сигурност е приоритет за „АРЕСГАЗ“ ЕАД  …

Виж повече
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

„Аресгаз“ ЕАД издаде с дата 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г. кредитни известия на всички свои клиенти за възстановяване на суми, съгласно влезлия в сила на 24.04.2020 г. Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ЗДЗЕ), след приетите от Комисията за енергийно и водно регулиране Решения за изменение на цените на природния газ …

Виж повече
ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме, че е налице приета промяна на императивната нормативна уредба в страната, а именно: влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката на 24.04.2020 г., бр.38 на ДВ, по-точно §1, промяна в чл.30, ал.1, т.7 …

Виж повече
АРЕСГАЗ ЕАД ДАРЯВА 50 000 ЛЕВА НА МЗ ЗА СПРАВЯНЕ С COVID-19

Аресгаз ЕАД дарява 50 000 лева на Министерство на здравеопазването …

Виж повече
ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 АПРИЛ

От 1 април 2020 година цените на природния газ за потребителите на „Аресгаз“ ЕАД със значително понижение.
Намалението на цената на синьото гориво за битовите потребители на дружеството е средно с 25,64%.

Виж повече
https://www.aresgas.bg/wp-content/uploads/Covid-19.jpg
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Във връзка с обявено от Народното събрание извънредно положение и поради нарастващото разпространение на коронавируса Covid-19 на територията на страната, Аресгаз ЕАД продължава да осигурява непрекъснатост на газоподаването към всички свои клиенти…

Виж повече
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с COVID-19, както и с предприетите мерки за ограничаване на посещенията и струпване на граждани в офисите на дружеството в цялата страна, „Аресгаз“ ЕАД предоставя нa своите клиенти възможност за електронно подаване на заявление…
Виж повече

НАМАЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Във връзка с изявление на министър-председателят на Република България Бойко Борисов от 03.03.2020 г., относно постигната договореност между „Булгаргаз“ ЕАД и ПАО „Газпром“ за намаляване …
Виж повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Уважаеми госпожи и господа,

Аресгаз ЕАД, като задължено лице по чл. 14, ал.4 от Закона за енергийна ефективост, в резултат на изпълнени мерки  …

Виж повече
СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

Уважаеми клиенти,
„Аресгаз“ ЕАД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 НЛДЕ:
1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти, „Аресгаз“ЕАД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИ НА НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уведомление за проекти на нови Общи условия по договорите за пренос и доставка на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребители в обособена територия …

Виж повече
ФАКТУРИРАНЕ В ЕНЕРГИЙНИ ЕДИНИЦИ – МВч

Във връзка с приетите изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ (обн.
ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) и във връзка с Решение на КЕВР Ц-19 от 28.12.2018 …..

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рaзпределителен газопровод предвиден да захрани поземлен имот (ПИ)20482.505. 117 в “Промишлена зона-юг”, собственост на “Технойон” АД в землището на Община Девня

Виж повече