ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 г.

Във връзка с планирането на инвестиционната програма на дружеството за 2018 г., всички желаещи да се присъединят към газоразпределителната мрежа на дружеството за отоплителен сезон 2018/2019 г., следва да подадат своите заявления в срок до 28.02.2018 г…

Виж повече
Вписване на едноличен собственик на капитала на дружеството

Уведомяваме Ви, че по партидата на дружество „Аресгаз“ АД е вписан едноличен собственик на капитала, а именно: „АчегазАпсАмга“СпА, Италия.

Виж повече
Стартира програма за газификация на 10 000 домакинства с европейски средства!

На 7-ми юли 2016 година, „Аресгаз“ АД подписа Меморандум за разбирателство с Министерство на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по програмата за енергийна ефективност DESIREE Gas.
Виж повече

„Черноморска технологична компания“ АД вече е с ново име!

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 07.07.2016 г. е извършена промяна в наименованието на дружеството, а именно от „Черноморска технологична компания”АД на „Аресгаз“ АД.

Виж повече
ОФИС ДОБРИЧ С НОВ АДРЕС!

Считано от 01.02.2016 г. офисът на „Аресгаз” АД в гр. Добрич, се премества на нов адрес ул. „Васил Левски” №6 (срещу книжарница Арт Принт).

Виж повече
НОВА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ !

„Аресгаз” АД  уведомява своите клиенти, че компанията премина към нова система за Електронни услуги. В тази връзка на всеки клиент…

Виж повече
„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД търси фирми

„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД търси фирми – подизпълнители за изграждане на СГРАДНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ и монтаж на етажни газоизмервателни …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно намерение до РИОСВ – Шумен: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод към ПИ 83510.621.9 в местност Якова, землище на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен и газопроводни отклонения

Виж повече
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ

Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“
и за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа.

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод към ПИ 83510.621.9 в местност Якова, землище на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен и газопроводни отклонения.

Виж повече