НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Уважаеми госпожи и господа,

Аресгаз ЕАД, като задължено лице по чл. 14, ал.4 от Закона за енергийна ефективост, в резултат на изпълнени мерки  …

Виж повече
АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕТО ЗА ГР. ТЪРГОВИЩЕ

„Аресгаз ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с извънредни ремонтни дейности на съоръженията на ГРС за гр. Търговище от страна на преносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ….

Виж повече
СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

Уважаеми клиенти,
„Аресгаз“ ЕАД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 НЛДЕ:
1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти, „Аресгаз“ЕАД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИ НА НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уведомление за проекти на нови Общи условия по договорите за пренос и доставка на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребители в обособена територия …

Виж повече
ФАКТУРИРАНЕ В ЕНЕРГИЙНИ ЕДИНИЦИ – МВч

Във връзка с приетите изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ (обн.
ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) и във връзка с Решение на КЕВР Ц-19 от 28.12.2018 …..

Виж повече
Инвестиционно проектиране за гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“

Във връзка с извършването на инвестиционно проектиране за гр. Шумен, в участъка на ул. „Софийско шосе“№4, вх.А, вх.Б, вх.Г, вх.Д,  ул. „Софийско шосе“№12, вх.1 и вх.2, ул. „Софийско шосе“№14 и ул. „Софийско шосе“№16, ….

Виж повече
Инвестиционно проектиране за гр. Търговище, кв. „Запад“ 3

Във връзка с извършването на инвестиционно проектиране в гр. Търговище, за кв. „Запад“ 3, бл.61, бл.62, бл.63, бл.64, бл.65, бл.66, бл.67, бл.68 и бл.69, „Аресгаз“ ЕАД уведомява всички желаещи да се присъединят …

Виж повече
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2019 г.

Във връзка с планирането на инвестиционната програма на дружеството за 2019 г., всички желаещи да се присъединят към газоразпределителната мрежа на дружеството за отоплителен сезон 2018/2019

Виж повече
Вписване на едноличен собственик на капитала на дружеството

Уведомяваме Ви, че по партидата на дружество „Аресгаз“ АД е вписан едноличен собственик на капитала, а именно: „АчегазАпсАмга“СпА, Италия.

Виж повече
Стартира програма за газификация на 10 000 домакинства с европейски средства!

На 7-ми юли 2016 година, „Аресгаз“ ЕАД подписа Меморандум за разбирателство с МЕ и ЕБВР по програмата DESIREE Gas.
Виж повече

„Черноморска технологична компания“ АД вече е с ново име!

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 07.07.2016 г. е извършена промяна в наименованието на дружеството, а именно от „Черноморска технологична компания”АД на „Аресгаз“ ЕАД.

Виж повече