АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕТО НА ЧАСТ ОТ ГР. ШУМЕН

„Аресгаз“ ЕАД уведомява за временно преустановяване на доставките на природен газ на участък от мрежата в гр. Шумен, обхващащ кв. „Тракия“ и част от Индустриалната зона, поради възникнала авария на захранващ газопровод.

Виж повече
ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме, че е налице приета промяна на императивната нормативна уредба в страната, а именно: влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката на 24.04.2020 г., бр.38 на ДВ, по-точно §1, промяна в чл.30, ал.1, т.7 …

Виж повече
АРЕСГАЗ ЕАД ДАРЯВА 50 000 ЛЕВА НА МЗ ЗА СПРАВЯНЕ С COVID-19

Аресгаз ЕАД дарява 50 000 лева на Министерство на здравеопазването …

Виж повече
ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 АПРИЛ

От 1 април 2020 година цените на природния газ за потребителите на „Аресгаз“ ЕАД със значително понижение.
Намалението на цената на синьото гориво за битовите потребители на дружеството е средно с 25,64%.

Виж повече
ПЛАНИРАНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕ

Във връзка с планирано преместване на захранващ газопровод на гр. Благоевград, ул. „Възрожденска“, Ви информираме, че за периода от 08:00 ч. на 22.06.2020 г. до 20:00 ч. на 25.06.2020 г., ще бъде преустановено подаването на природен газ до обекта Ви.

Виж повече
https://www.aresgas.bg/wp-content/uploads/Covid-19.jpg
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Във връзка с обявено от Народното събрание извънредно положение и поради нарастващото разпространение на коронавируса Covid-19 на територията на страната, Аресгаз ЕАД продължава да осигурява непрекъснатост на газоподаването към всички свои клиенти…

Виж повече
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с COVID-19, както и с предприетите мерки за ограничаване на посещенията и струпване на граждани в офисите на дружеството в цялата страна, „Аресгаз“ ЕАД предоставя нa своите клиенти възможност за електронно подаване на заявление…
Виж повече

НАМАЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Във връзка с изявление на министър-председателят на Република България Бойко Борисов от 03.03.2020 г., относно постигната договореност между „Булгаргаз“ ЕАД и ПАО „Газпром“ за намаляване …
Виж повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Уважаеми госпожи и господа,

Аресгаз ЕАД, като задължено лице по чл. 14, ал.4 от Закона за енергийна ефективост, в резултат на изпълнени мерки  …

Виж повече
СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

Уважаеми клиенти,
„Аресгаз“ ЕАД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 НЛДЕ:
1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти, „Аресгаз“ЕАД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИ НА НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уведомление за проекти на нови Общи условия по договорите за пренос и доставка на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребители в обособена територия …

Виж повече
ФАКТУРИРАНЕ В ЕНЕРГИЙНИ ЕДИНИЦИ – МВч

Във връзка с приетите изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ (обн.
ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) и във връзка с Решение на КЕВР Ц-19 от 28.12.2018 …..

Виж повече
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2020 г.

Във връзка с планирането на инвестиционната програма на дружеството за 2020 г., всички желаещи да се присъединят към газоразпределителната мрежа на дружеството за отоплителен сезон 2020/2021

Виж повече
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „АРЕСГАЗ“ ЕАД ЗА ЦЕНИ ПО ЛИЦЕНЗИОННИ ДЕЙНОСТИ

Предложение от „Аресгаз“ ЕАД за цени по лицензионни дейности за териториите на община Хисаря и община Сопот за периода 2020-2022 г.

Виж повече
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „АРЕСГАЗ“ ЕАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ ЦЕНИ

Предложение от „Аресгаз“ ЕАД за изменение на действащи цени за обособена територия „Добруджа“ за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.

Виж повече