ОБЯВА

Последна промяна на: 29.03.2019 г.

Профил на купувача > Обществени поръчки > Обява

№ : 44/11.02.2019
Статус: icon2
Затворена
Дата на обявление:
11.02.2019 г.                                                                                                                 
Краен срок за получаване на
оферти или заявки за участие:     19.02.2019 г.  17:30 часа,
 
“Предоставяне на пощенски, куриерски услуги по смисъла на Закон за пощенските услуги и услуга по пликоване и доставка на фактури за нуждите на „Аресгаз“ЕАД с обособени позиции.“
Обява                                                                                                                                                                                           Качен на:11.02.2019

Техническа спецификация                                                                                                                                                         Качен на:11.02.2019

Методика за оценка на офертите                                                                                                                                              Качен на:11.02.2019

Проект на Договор по ОП 1                                                                                                                                                        Качен на:11.02.2019

Проект на Договор – пликоване и доставка на фактури                                                                                                          Качен на:11.02.2019

Ценово предложение по ОП 1                                                                                                                                                   Качен на:11.02.2019

Ценово предложение по ОП 2-5                                                                                                                                                Качен на:11.02.2019

Декларация за съгласие с условията                                                                                                                                        Качен на:11.02.2019

Декларация за срока на валиднотс на офертата                                                                                                                     Качен на:11.02.2019

Методическо указание за ЕЕДОП                                                                                                                                              Качен на:11.02.2019

Генериран файл на ел.ЕЕДОП                                                                                                                                                  Качен на:11.02.2019

Линк на Генериран файл за попълване на ел.ЕЕДОП:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg

Оценка на офертата на МиБМ Експрес ООД                                                                                                                           Качен на:22.02.2019

Оценка на офертата на Маклер 35 ЕООД                                                                                                                                Качен на:22.02.2019

Оценка на офертата на Български пощи ЕАД                                                                                                                         Качен на:22.02.2019

Оценка на офертата на Тип-топ куриер АД                                                                                                                              Качен на:22.02.2019

Утвърден протокол №1/20.02.2019 г. от дейността на комисията                                                                                          Качен на:22.02.2019

Договор по ОП 1-осигуряване на универсални пощенски и куриерски услуги                                                                     Качен на:19.03.2019

Договор по ОП 3, ОП 4, ОП 5 – пликоване и доставка на фактури                                                                                        Качен на:19.03.2019

Договор по ОП 2 – осигуряване на пликоване и доставка на фактури за ОТ Добруджа, гр. Добрич                                  Качен на:29.03.2019